SUN เดินหน้าเป็นภาคีเครือข่าย หนุนการศึกษานอกระบบ

SUN เดินหน้าเป็นภาคีเครือข่าย หนุนการศึกษานอกระบบ

SUN เดินหน้าเป็นภาคีเครือข่าย หนุนการศึกษานอกระบบ ผลักดัน “หลักสูตรข้าวโพดหวาน” เสริมทักษะอาชีพต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.66 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำโดย นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ให้การต้อนรับ คุณธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะวิทยากรที่ปรึกษา และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทและหารือเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการผลักดันหลักสูตรการเรียนการสอนนอกระบบ

นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็น “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน” กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผลักดันหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับทักษะในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา กศน. สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยออกแบบหลักสูตร ที่มีทั้งภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน ให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจถึงกระบวนการเพาะปลูก การใช้นวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ โดรน รถปลูก รถเก็บเกี่ยว และ Application ต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐานตามความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งช่วยให้นักเรียนนักศึกษา สามารถนำความรู้ไปต่อยอด สร้างงานสร้างอาชีพได้และมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมโอกาสในการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรที่มีคุณภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้