เปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ชูแนวคิดเกษตรไทยก้าวไกลไปกับนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้เพื่อสืบสานและเผยแพร่ “ศาสตร์แห่งพระราชา”

เปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ชูแนวคิดเกษตรไทยก้าวไกลไปกับนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้เพื่อสืบสานและเผยแพร่ “ศาสตร์แห่งพระราชา”

 

ผวจ.เชียงใหม่เปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ชูแนวคิดเกษตรไทยก้าวไกลไปกับนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้เพื่อสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “ศาสตร์แห่งพระราชา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ” อย่างต่อเนื่อง

ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด“งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด เกษตรไทยก้าวไกล ไปกับนวัตกรรม ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรภาคการเกษตร จัดขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 8 –12 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดแนวปฏิบัติที่จะจัดงานวันเกษตรภาคเหนือทุก 2 ปี ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การผลิตด้านการเกษตร       แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป งานวันเกษตรภาคเหนือ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่      ปีพ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบันเป็นการจัดครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “ศาสตร์แห่งพระราชา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ” อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ สถาปนาครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2560 และ สนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น                Smart Agriculture ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ทั้งในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการพระราชดำริ  การประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิทรรศการแปลงสาธิตเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพ กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและตลาดนัดเกษตร โดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 70,000 คน.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้