ชลประทานที่ 1 ยันพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวเชียงใหม่

ชลประทานที่ 1 ยันพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวเชียงใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1 สนธิกำลังกับมณฑลทหารบกที่ 33 เตรียมความพร้อมเครื่องจักร ยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน พร้อมรับมือการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการพร้อมรับมือ หากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มักจะมีปัญหาน้ำหลาก ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรซึ่งนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย มีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 ถึง 12 นิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ จุดเสี่ยงภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ 35 จุด สำรองไว้กรณีฉุกเฉิน 15 เครื่อง จัดเตรียมยานพาหนะ รถนาคสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 คัน รถขุดไฮดรอลิค 2 คัน รถบรรทุกขนาดต่างๆ 8 คัน รถบรรทุกน้ำ 3 คัน เรือท้องแบน 1 ลำ กำลังพลมากกว่า 100 นาย พร้อมให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ทั้งขั้นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งจะมีการประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย โดยการวางแผนการพร่องน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากในพื้นที่เหนือเขื่อน ลดปริมาณน้ำหลากที่จะส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยของเมืองเชียงใหม่ จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แผนที่ทิศทางการไหลของน้ำ จุดติดตั้งเครื่องมือ อาคารที่สำคัญในลักษณะ One Map เพื่อรับสถานการณ์  เตรียมการด้านโครงสร้างโดยการสำรวจปรับปรุงแหล่งน้ำหรือเส้นทางไหลของน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ รวมถึงการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอุทกภัย

ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวอีกว่า ทางสำนักชลประทานที่ 1 ยังได้จัดตั้งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเพื่อมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยขึ้นตรง ให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยระดมสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และทรัพยากรเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ  เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ พร้อมให้การสนับสนุน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะ Single Command มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ คาดการณ์การเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญและแจ้งเตือนภัย โดยตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถานการณ์ภัย แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชน รวมถึงประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นายจานุวัตร กล่าวด้วย ในการรับสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1  มั่นใจในการเตรียมการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเชียงใหม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์จะเร่งเข้าให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุกสรรพกำลังอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว.

You may also like

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

จำนวนผู้