หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้าและการตลาด

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้าและการตลาด

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560  เพื่อยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้าและการตลาดของจังหวัด โดยอาศัยเครือข่ายสมาชิกหอการค้าไทยกว่า 1 แสนรายประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ที่ห้องประชุมเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 Chiang Mai Top Ten Awards 2017

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 ประจำปี 2559-2560 มีนโยบายขัดเจนที่จะส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และให้เกิดการหมุนวียนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนเกื้อหนุนกัน โดยช่วงการบริหารงานนี้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 2560 Chiang Mai Top Ten Awards 2017 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้าและการตลาดของจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีฐานสมาชิกมากกว่า 1 แสนรายให้เอื้อประโยชน์และเพิ่มยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน        ตลอดจนเป็นการรองรับมาตรฐานสินค้า ของดีประจำจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการ โรงแรม สปาและด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ ที่ต้องการสนับสนุน ส่งเสริมสมาชิกของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับโอกาสทางการตลาดและประชาสัมพันธ์กิจการ เนื่องจากหลังจากคัดเลือกแล้วหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะนำส่งรายชื่อกิจการที่ได้รับป้ายของดีไปยังหอการค้าไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายไปทั่วประเทศ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีกิจการของสมาชิกหอการค้าฯที่ได้รับการรับรองจากหอการค้าด้วย จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดช่องทางการตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสินค้าและบริการที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นของดีของจังหวัดให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปได้รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ของสมาชิกและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเกณฑ์และความเชื่อมั่น รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่

“หอการค้าฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้กระตุ้นการค้า การจับจ่ายภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะได้สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาตรฐาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วย”นางวิภาวัลย์ กล่าว

ด้านนายประจวบ กันธิยะ รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  นโยบายของจังหวัดเชียงใหม่มีความชัดเจนว่าจะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เป็นโครงการต่อเนื่องของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมการค้าและบริการได้กว้างขวางขึ้น เนื่องจากเครือข่ายของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่า 2,000 กิจการ ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของกิจการที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีการเดินคู่ขนานกันของภาครัฐและเอกชนในการสร้างมาตรฐาน และจุดขายของสินค้าเชียงใหม่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ภายใต้สโลแกนสินค้าดีมีมาตรฐาน มั่นใจบริการ จนถึงขณะนี้ 15 ปีแล้วเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานตามขั้นตอนต่างๆ ถึง 15 ขั้นตอน เพื่อรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล

รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า การที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ 2017 จะเป็นส่วนเกื้อหนุนกับโครงการเชียงใหม่แบรนด์ด้วย และกระตุ้นให้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริการ สำหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า อุปโภค บริโภคและบริการ ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่หลักในการเข้าไปตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้การมีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะทำให้เกิดผลในการรับรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการมุ่งสู่ร้านค้าที่มีมาตรฐาน และยกระดับภาพลักษณ์ด้วย

“สิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือการเตรียมพร้อมในเรื่องสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกประการหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจการเข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ตามสิทธิประโยชน์ของหอการค้าด้วย”นายประจวบกล่าว.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้