ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ รองรับที่รถยนต์ได้ 1,317 คัน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ รองรับที่รถยนต์ได้ 1,317 คัน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ เพิ่มศักยภาพการรองรับ การจอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้อีกกว่า 1,300 คัน ด้วยระบบการให้บริการที่ทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกสบาย ด้านเอกชนคาดใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 12 ปีจะคืนทุน ชี้ผลกระทบโควิดฯทำให้การเดินทางลดลง ขณะที่ลานจอดรถเดิมก็ยังเปิดให้บริการ

               วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะ         ผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคาร           จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด                   (CAPS : Chiangmai Airport Parking Services) ซึ่งได้รับสิทธิให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคาร                 จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private       Partnership : PPP) ที่อนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดําเนินกิจการของรัฐ ทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และสังคม ถือเป็นวิธีการลงทุนภาครัฐ (Public Investment) ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน    

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า อาคารจอดรถยนต์ดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการแผนเร่งด่วน    เพื่อบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ ทอท.อนุมัติให้ดำเนินการระหว่างปี 2561-2566 เพราะดังที่ทราบ      กันดีอยู่แล้วว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง     ตามทิศทางการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางอากาศ โดยในปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 11.34 ล้านคน และ    หนึ่งในปัญหาความต้องการเร่งด่วนของผู้ใช้บริการ คือการเพิ่มพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ เนื่องจากลานจอดรถยนต์ที่มีอยู่เดิมสามารถรองรับรถยนต์ได้เพียง 1,000 คัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ แต่เมื่อรวมกับพื้นที่อาคารจอดรถหลังใหม่               จะทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรับการจอดรถยนต์ได้กว่า 2,300 คัน หรือเพิ่มมากขึ้นจากเดิม                           อีกกว่าเท่าตัว และในอนาคตหากสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อาคารจอดรถยนต์แห่งนี้ ยังอาจได้รับการพัฒนาการใช้พื้นที่สำหรับจอดรถสาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทางบก ที่เชื่อมต่อกับทางอากาศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ด้านนายสุรศักดิ์ จำรัสการ กรรมการ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด หรือ (CAPS : Chiangmai Airport Parking Services) เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของกลุ่มกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้การถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีฆทัศน์ จํากัด โดยได้รับสิทธิให้ประกอบกิจการเพื่อการบริหารจัดการโครงการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมระยะเวลา ทั้งสิ้น 15 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เป็นอาคารสูง 10 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตารางเมตร รวมถึงลานอพยพฉุกเฉินทางอากาศ สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้มากถึง         1,317 คัน มีทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารจอดรถยนต์กับอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ (walk way) รวมระยะทาง    150 เมตร โดยออกแบบและดำเนินการให้ตรงกับกรอบแนวคิดและเป้าหมายของ ทอท.ที่คำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Smart City ซึ่งสรุปจุดเด่นที่สำคัญได้ ดังนี้

  1. การออกแบบอาคารและพื้นที่ใช้สอย เป็นแนวร่วมสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมและรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  2. ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารจอดรถ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจอดรถ อาทิ ระบบการแจกบัตรแบบอัตโนมัติ การควบคุมการเปิด ปิด ด้วยแขนไม้กั้นอัตโนมัติ ระบบ counter  นับจำนวนรถเข้าอาคาร ระบบบันทึกและวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถ ระบบแสดงช่องว่างในลานจอด ระบบค้นหารถในช่องจอด ระบบจองช่องว่างในลานจอด ผ่านทางเว็บไซต์ และจะพัฒนาจองผ่าน Application ในโอกาสต่อไป
  3. มีการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากล
  4. ด้านการให้ความช่วยเหลือ มีบริการรับส่งผู้ใช้บริการระหว่างอาคารจอดรถไปยังอาคารผู้โดยสาร ด้วยรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ มีลิฟท์ให้บริการระหว่างชั้น มีระบบชาร์จไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า มีห้องน้ำให้บริการมากกว่า 300 ห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน   

กรรมการ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด กล่าวอีกว่า  สำหรับอัตราค่าบริการ จะเป็นอัตราเดียวกับการให้บริการลานจอดรถยนต์เดิม เริ่มตั้งแต่ 20 บาท สำหรับการจอดไม่เกิน 1 ชั่วโมง และสูงสุด 200 บาท สำหรับจอดตั้งแต่ 13-24 ชั่วโมง ทั้งนี้ซีเอพีเอสได้สัมปทานลงทุนสร้างอาคารที่จอดรถ 2 แห่งคือที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งเดิมตามแผนงานบริษัทฯคาดว่าน่าจะคืนทุนได้ในปีที่ 12 จากระยะเวลาสัมปทานทั้งหมด 15 ปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศก็ยังไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้ความหนาแน่นในการจอดรถต่างจากเดิม ประกอบกับลานจอดรถเดิมก็ยังดำเนินการอยู่ จากที่จะต้องปิดบางส่วนเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามอาคารจอดรถหลังใหม่ของเราเป็นอาคารในร่มและทันสมัย สะดวกสบาย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีด้วย.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้