ซันสวีทจัดงาน”วันข้าวโพดหวานครั้งที่ 5″นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านฟาร์มอิัจฉริยะต้นแบบให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

ซันสวีทจัดงาน”วันข้าวโพดหวานครั้งที่ 5″นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านฟาร์มอิัจฉริยะต้นแบบให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

ซันสวีทจัดงาน”วันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 5” พร้อมนำเสนอการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ใช้นวัตกรรมผสมผสานกับเทคโนฯ ผ่านโครงการฟาร์มอัจฉริยะ ในการเป็นต้นแบบให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปช่วยในการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตและรายได้

ที่ศูนยเ์รียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) จัดงานวันข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)แม่วาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวานให้แก่ นางสาวอรทัย พรหมเดช และ นายวิมล นพไทย ซึ่งมีผลการเรียนดีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ได้จริง

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บ.ซันสวีท จำกัด มหาชน(SUN) กล่าวว่า   ทางบริษัทต้องการส่งเสริมและพัตนาอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้จัดงาน “วันข้าวโพดหวานขึ้น ครั้งนี้นับเป็นคร้ังที่ 5 แล้ว  เพื่อนำเสนอการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าวโพดหวาน เช่น ระบบโซล่าเซล, ระบบน้ำหยดในข้าวโพดหวาน, การใช้โดรนในการเกษตร ผ่านโครงการฟาร์มอัจฉริยะ(Smart Farm) เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรนำองค์ความรู้มาช่วยในการเพาะปลูก ถือเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นในการผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและสร้างศูนย์เรียนรู้ KC  Farm เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการการปลูกข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่  เรื่องหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปลูกข้าวโพดหวาน ปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้ดำเนินการมาประมาณ      2-3 ปี มีผู้รวบรวมในโครงการนำร่องจำนวน 152 คน ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น         2 ท่าน คือ นางสาวอรทัย  พรหมเดช จาก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.37 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติจริงและเป็นแบบอย่างที่ดี และนายวิมล   นพไทย จากอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อาชีพเกษตรกร ซึ่งได้สนใจหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน และเป็นผู้สมัครเข้าสู่โปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลในลำดับแรกมีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติจริง

กิจกรรมภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการและสัมมนาด้านวิชาการ ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรไทย เช่น การใช้สารเคมีในข้าวโพด, การใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพด, การพัฒนาสายพันธุ์และตลาดข้าวโพดหวาน, การเพิ่มผลิตโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด การถ่ายภาพทางภูมิศาสตร์ในฟาร์มข้าวโพดหวาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและทำให้สังคมการเกษตรของไทยเป็นสังคมการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบ.ซันสวีทฯ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวโพดหวานในรูปแบบต่างๆ สูงเป็นอันดับ ที่ 1 หรือ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา โดยยอดส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด ปี 2548 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน จำนวน 226,500 ตัน มูลค่ารวมกว่า 3,200 ล้านบาทและในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน จำนวน 354,010 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,466 ล้านบาท ซึ่งการผลิตและการส่งออกข้าวโพดหวานของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ซึ่งจุดแข็งของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทย คือ สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีและผลผลิตมีคุณภาพทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งปี

บริษัท ซันสวีท จำกัด มหาชน(SUN) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทาน ภายใต้ตราสินค้า KC (King Of  Corn) และถือเป็น 1 ใน 3 ของผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ของไทย ได้มีบทบาทในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาเป็นระยะเวลา 20  ปี ในปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมทำ Contract Farming กับบริษัทมากกว่า 20,000 ราย คลอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประมาณ 50,000-100,000 ไร่ โดยบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลกระบวนการเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานทั้งในประเทศและต่างประเทศ.

 

ณัชชา อุตตะมัง ข่าว.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้