ชาว ต.ป่าหุ่ง ร่าง“ธรรมนูญสุขภาพ” ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

ชาว ต.ป่าหุ่ง ร่าง“ธรรมนูญสุขภาพ” ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

เชียงราย (25 ก.ค.60) / ชาว ต.ป่าหุ่ง อ.พาน ใช้ทุนทางสังคมที่มีในท้องถิ่น 4 มิติ ร่างธรรมนูญสุขภาพ 10 หมวด ร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะตำบลอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมความต้องการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม ให้เชื่อมโยงกันอย่างสมดุลบนพื้นฐานของวิถีชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกื้อหนุนให้คนในพื้นที่ดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุข นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด “ธรรมนูญสุขภาพตำบลป่าหุ่ง” อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ตำบลอยู่เย็นเป็นสุขนายนิรันดร์ แปงคำ ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชน ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จากนโยบาย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 ทำให้อีก 2 ปีต่อมา เกิดธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติขึ้น  และในปี 2553 ก็เริ่มเกิดธรรมนูญสุขภาพในระดับตำบลหลายแห่ง ซึ่งแม้ ต.ป่าหุ่ง จะไม่ใช่ตำบลแรกใน อ.พาน ที่ริเริ่มจัดทำธรรมนูญสุขภาพ เพราะเพิ่งเริ่มทำในปี 2556 โดยของบประมาณจากสภาองค์กรชุมชน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่“กระบวนการได้มาของธรรมนูญฉบับนี้ มีการตั้งคณะทำงาน 3-4 ชุด ชุดแรกเป็นแกนนำระดับตำบล เช่น กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ชุดต่อๆ มา จึงเป็นคณะกรรมการยกร่าง คณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลป่าหุ่ง ซึ่งในการยกร่างคำนึงถึง 4 มิติ จากทุนทางสังคมที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ มิติศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน, มิติด้านนโยบาย เช่น นโยบายการเมืองท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล มิติด้านอัตลักษณ์ของตำบล ดังคำขวัญว่า แผ่นดินป่าต้นน้ำ งดงามถ้ำผาโขง พระธาตุสามดวงยืนยง สูงส่งวัฒนธรรม,  มิติจาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ” นายนิรันดร์ อธิบายทั้งนี้ได้แยกเป็น 10 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 ปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณ์ของธรรมนูญสุขภาพ, หมวด 2 การพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงค์, หมวด 3 การส่งเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ, หมวด 4 การควบคุมป้องกันภาวะคุกคามต่อสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย, หมวด 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน, หมวด 6 การสร้างเสริมสุขภาพด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา, หมวด 7 การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน, หมวด 8 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเกษตรกรรม เพื่อสุขภาพ, หมวด 9 การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า อากาศ และภัยพิบัติ, หมวด 10 สังคมชุมชนตำบลแห่งการเรียนรู้ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชน ต.ป่าหุ่ง ย้ำว่า การแยกธรรมนูญเป็น 4 มิติ และให้เจ้าของมิติเป็นผู้เสนอเอง เช่น สภาหมอเมืองล้านนาเป็นผู้เสนอ หมวด 3 เมื่อเสนอแล้วก็ต้องทำด้วย ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยในการบังคับใช้ มีลายเซ็นผู้นำระดับตำบลกำกับ และให้ขับเคลื่อนในสายของตัวเอง เช่น กำนัน นายก อบต.  รพ.สต. อสม. สภาวัฒนธรรมตำบล สภาผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน สภาหมอเมืองล้านนา ฯลฯ ซึ่งสังเกตพบว่ามิติด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาขับเคลื่อนได้ดีที่สุด เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ ใช้หลักศีล 5 ขับเคลื่อนการงดเหล้าเข้าพรรษา รวมถึงงานศพปลอดเหล้า ในการเคารพศพใช้กล้าไม้แทนพวงหรีด ลดการเผา ซ้ำเจ้าภาพนำไปปลูกใช้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่จุดธูปในการเคารพศพ แต่ใช้กรวยดอกไม้หรือดอกไม้จันทน์แทน เพื่อลดมลภาวะที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเดินหายใจ ด้านภูมิปัญญา มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกและใช้สมุนไพรทุกครัวเรือน มีพิธีเรียกขวัญ สืบชะตา เติมกำลังใจ และเกิดสุขภาพทางสังคม นอกจากนี้ยังหนุนเสริมให้ชาวบ้านมีคุณธรรม มีจิตอาสา เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ซึ่งการขับเคลื่อนเหล่านี้ ส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า หมอกควัน และสำคัญที่สุดคือทำให้ชาว ต.ป่าหุ่ง มีสุขภาวะที่ดี สมดุลในทุกๆ ด้าน.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้