ครือซีพี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาบุตรเกษตรกร จ.น่าน ส่งเสริมอนาคตเยาวชนช่วยเหลือผู้ปกครองในโครงการสบขุ่นโมเดล

ครือซีพี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาบุตรเกษตรกร จ.น่าน ส่งเสริมอนาคตเยาวชนช่วยเหลือผู้ปกครองในโครงการสบขุ่นโมเดล

เครือซีพี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาบุตรเกษตรกร จ.น่าน ส่งเสริมอนาคตเยาวชนช่วยเหลือผู้ปกครองในโครงการสบขุ่นโมเดล NEWGEN#1 พลังคนรุ่นใหม่พัฒนาบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรที่อยู่ภายใต้วิสาหกิจชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ บ้านสบขุ่น  นำร่องผ่านโครงการสบขุ่นโมเดล  NEWGEN#1 พลังคนรุ่นใหม่พัฒนาคนบ้านสบขุ่น โดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์โครงการ พร้อมร่วมมอบทุนดังกล่าว

นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานบ้านสบขุ่น ที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนทุนการศึกษาจากวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะการพัฒนาบ้านเกิดเป็นสิ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่ควรตระหนัก ให้ความสำคัญ และลงมือปฏิบัติ โดยนำวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับมาพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีความก้าวหน้า รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  นอกเหนือจากการเข้ามาขับเคลื่อนโครงการสบขุ่น ในทุกมิติแล้ว ผมรู้สึกยินดีอย่างมาก ที่เครือซีพีได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ของน้องๆ ชาวสบขุ่นในครั้งนี้”

นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้ามาร่วมดำเนินการโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “สบขุ่นโมเดล” เป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ร่วมกับพี่น้องชาวสบขุ่น และได้นำดำริของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ว่า “เด็กสบขุ่นต้องได้รับการศึกษา” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบ้านสบขุ่นมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษา ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบ้านเกิด”

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากการเขียนเรียงความส่งผลการเรียนและพิจารณาจากความร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 24,000 บาท ต่อปี ได้แก่

นางสาวรินรัตน์ สุปินะ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,นางสาวจุฑามาศ คำรศ  ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา, นางสาวนัฐวรรณ  นามวงค์  ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน,นายชินวัตร ไชยวงค์  ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก,และนางสาววริศรา สุปินะ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ด้านนางสาว ชรินรัตน์ สุปินะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตัวแทนนักศึกษาผู้รับทุนได้เล่าความรู้สึกของตัวเองว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โดยตนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และยังมีความฝันว่าหากตนเองนั้นเรียนจบก็จะกลับมาสอนนาฏศิลป์แก่น้องๆ บ้านสบขุ่น เพราะที่นี่ยังขาดแคลนครูด้านนี้ เพื่อจะได้อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนเราให้อยู่คู่เด็กรุ่นใหม่ และทำให้ชุมชนได้มีกิจกรรมการแสดงรองรับคณะท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย ตนจึงรู้สึกขอบคุณเครือซีพีเป็นอย่างมากที่ได้มอบทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ให้ตนและเพื่อนๆ อีกทั้ง 4 คน”

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้