สบส.เปิดโอกาสผู้พิการสายตาที่ผ่านหลักสูตรนวดขึ้นทะเบียนก่อน23 ธ.ค.นี้

สบส.เปิดโอกาสผู้พิการสายตาที่ผ่านหลักสูตรนวดขึ้นทะเบียนก่อน23 ธ.ค.นี้

เชียงใหม่ (13 ธ.ค.60) / กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำให้ผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดและต้องการประกอบอาชีพนวด เร่งมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ หากพ้นกำหนด จะต้องเข้าอบรมใหม่ภายหลัง

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่มีวุฒิบัตร หรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก่อนวันที่พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ (27กันยายน2559) และประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มายื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯได้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคมนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเริ่มอบรมนวดใหม่ตามหลักสูตรกลางนวดไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง และต้องเป็นสถาบันที่ขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้ว จึงจะมาขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการได้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯจะไม่มีค่าธรรมเนียม และใช้ได้ตลอดชีพ แต่หากตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ หรือมีลักษณะต้องห้าม เช่น ถูกพิพากษาคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ ยาเสพติด ค้าประเวณี ฯลฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ จะถูกลบชื่อออกจากทะเบียนของกรมฯ ทันที หากพ้นกำหนด

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ให้บริการที่มาขอขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ มีประมาณ 77,700 ราย ส่วนผู้ให้บริการที่เป็นผู้พิการทางสายตาที่มีวุฒิบัตร หรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ในเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมายื่นขออนุญาตแล้ว จำนวน 1,032 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการจำนวน 9,552 ราย

สำหรับ เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่น) สำเนาใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร อย่างละ 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป พร้อมทั้งกรอกคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ www.thaispa.go.th หรือสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2220-1 ต่อ 121.

You may also like

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ฯจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

จำนวนผู้