อบจ.เชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ยี่เป็ง “แสงศิลป์ถิ่นล้านนา”

อบจ.เชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ยี่เป็ง “แสงศิลป์ถิ่นล้านนา”

อบจ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทง ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ถิ่นล้านนา” เพื่อสืบสานงานประเพณียี่เป็งประจำปี แล้วยังช่วยส่งเสริมศิลปการแสดงของท้องถิ่นในเชียงใหม่

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 1 พ.ย.2565 ที่ลานสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดแถลงข่าวงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ถิ่นล้านนา”ก่อนการแถลงข่าวได้มีการแสดงต้อนรับชุด “มหานมี แห่งล้านนา พุทธบูชา ยี่เป็งรำลึก”

จากนั้นเปิดการแถลงข่าวโดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ นางสาวสุลัดดา ศรูติลาวัณย์ ผอ.ททท.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ถิ่นล้านนา” จัดเพื่อสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ทาง อบจ.เชียงใหม่เป็นแม่งาน ยืนยันปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการ ให้ผู้มาลอยกระทงที่ทะเลสาปสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ และได้ชมแสงสีเสียงตลอดการจัดงาน วันที่ 7-9 พ.ย.2565 โดยมีแนวคิดเพื่อ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาใน จ.เชียงใหม่ และพัฒนาไปสู่การเสริมสร้างมูลค่างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และงานภูมิปัญญาต่างๆ ของกลุ่มชาวล้านนาของ จ.เชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งในการจัดงานครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.เชียงใหมให้ดียิ่งขึ้น

จ.เชียงใหม่ เป็นนครแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตถกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีความหลากหลายและโดดเด่น ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีหรืออยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่มีตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย เรียกกันว่างานลอยพระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์ รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ประเพณีลอยกระทง ได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

กิจกรรมในวันเดือนยี่เป็งของชาวล้านนาและคนเชียงใหม่ เช่น ในวัดจะมีการตั้งธรรมหลวง หรือเทศน์มหาชาติ ปล่อยว่าวโฮม ตามบ้านเรือนและสถานที่สำคัญอันเป็นที่เคารพบูชา จะมีการจุดผางประทีป จิบอกไฟ ล่องสะเปา ปล่อยโคมลอย เชื่อว่า เป็นการปล่อยเคราะห์ การทำบุญ สืบชะตา เพื่อความเป็น สิริมงคล โดยปีนี้วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันที่ 8 พ.ย. 2565 ถือเป็นวันลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีเดือนยี่เป็ง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของ จ.เชียงใหม่ อัตลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่ และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา พร้อมผลักดันเชิดชูให้โดดเด่นนำสู่อัตลักษณ์ของอาเชียน ซึ่งกิจกรรมในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการแสดงถึงความมุ่งมั่นในสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก และเชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก อีกทั้งประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว จะได้มีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และมีความภาคภูมิใจการได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(Chiang Mai City of Craft & Folk Art) และเชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก (WCC – World Crafts City)

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สืบทอดประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด สืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” โดยกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 พ.ย.2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ และบริเวณด้านหลังศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ และ การจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการแสดง โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทสงการในวันที่ 8 พ.ย.2565

โดยพื้นที่งานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 1.)โชนนิทรรศการ ประกอบไปด้วย ชมนิทรรศการสืบสานตำนานโคมล้านนา ชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) “แสงศิลป์ถิ่น ล้านนา” ภายใต้แนวคิดสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

2.)โซนกิจกรรมการสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปัญญา ได้แก่ ชมการทำโคมล้านนา การหยอดผางประทีป การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การทำสะเปา และการทำดอกไม้พันดวง 3.) โซนขายสินค้าต่างๆ ประกอบไปด้วย มีตลาดศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมบูธขายอาหารและสินค้ามากกว่า 30 บูธ 4.)โซนกิจกรรม ประกอบไปด้วยพื้นที่สำหรับหยอดผางประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชา จุดจำลองซุ้มประตูป่า ท่าน้ำสำหรับลอยกระทงขนาดใหญ่กว่า 10 เมตร ประติมากรรมโคมล้านนา 12 นักษัตรและประติมากรรมกระทงลอยน้ำ ขนาดใหญ่

5.) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดการจัดงาน อาทิเช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยวงดนตรีและศิลปินพื้นบ้านมีชื่อเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากภาคีเครือข่ายประเทศเกาหลี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากสถาบันการศึกษาใน จ.เชียงใหม่

งานเริ่มวันจันทร์ ที่ 7 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น.พิธีกรกล่าวเปิดงาน ตามด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 1 (ฟ้อนโต-กิ่งกระหรา) ต่อมาเวลา 17:30 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 2 (ตีกลองสะบัดชัย) เวลา 18:00 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 3 (ฟ้อนดาบ) เวลา 18:30 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรมเกาหลี เวลา 19:15 น.การแสดงศิลปินวง CGM เวลา 19:45 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 4 (ระบำสวมหน้ากาก) เวลา 20:00 น.การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจาก โรงเรียนสารภีพิทยาคม เวลา 21:30 น.การแสดงศิลน “เหินฟ้า ล้านนาไทย” การแสดงดนตรีสด+การแสดงตลก

วันอังคารที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น.พิธีกรกล่าวเปิดงาน ตามด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 1 (ฟ้อนใบลาน) เวลา 17:00 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 2 (ฟ้อนสาวไหม) เวลา 17:45 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 3 (ฟ้อนผางประทีป) เวลา 18:00 น.พิธีเปิดงาน เวลา 19:00 น.ขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรม “ฟ้อนเทียน” 100 คน เวลา 19:15 น.แสดงร่วมกับ “การแสดงศิลปวัฒนธรรมเกาหลี” เวลา 20:30 น.การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เวลา 22:00 น.การแสดงศิลปีนที่มีชื่อเสียง “เตวิชญ์ ชัยธัช” การแสดงร้องเพลง+ดนตรีสด

วันพุธที่ 9 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น.พิธีกรกล่าวเปิดงาน จากนั้นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 1 (ฟ้อนโคม) เวลา 18:00 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 2 (ฟ้อนหางนกยูง) เวลา 18:30 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรมเกาหลี เวลา 19:30 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 3 (ฟ้อนขันดอก) เวลา 20:00 น.การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวลา 21:30 น.การแสดงศิลปิน “ตู่ ดารณี” การแสดงร้องเพลง อย่างไรก็ตามกำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ก็เชิญชวนทุกท่านร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยเข้าชมฟรีตลอดการจัดงาน

เมื่อแถลงข่าวเสร็จสิ้น ได้มีการแสดงมินิโชว์แสงสีเสียง ชุดอลังการงานยี่เป็ง “แสงศิลป์ถิ่นล้านนา” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นถ่ายภาพรวมนักแสดงทั้งหมด.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้