จนท.สาธารณสุขชุมชนในเชียงใหม่ยื่นนส.ถึง”ลุงตู่”ขอเปิดตำแหน่งบรรจุเป็นกรณีพิเศษเพื่อตอบแทนทำงานช่วงโควิดฯ

จนท.สาธารณสุขชุมชนในเชียงใหม่ยื่นนส.ถึง”ลุงตู่”ขอเปิดตำแหน่งบรรจุเป็นกรณีพิเศษเพื่อตอบแทนทำงานช่วงโควิดฯ

กลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่เกือบ 300 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี,รมว.สาธารณสุขและสำนักงานก.พ.ขอความเป็นธรรม กำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และพิจารณาให้ค่าตอบแทนวิชาชีพเพื่อให้ทัดเทียมวิชาชีพอื่น หลังก.พ.อนุมัติให้ก.สาธารณสุขบรรจุบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานช่วงระบาดโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ ก้อนคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน แกนนำกลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและพวก ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,เลขาธิการก.พ.และนายกสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความเป็นธรรมพิจารณาให้ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขที่สอบขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือที่ยื่นขอความเป็นธรรมดังกล่าว ระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากสำนักงานก.พ.คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราที่ได้รับจัดสรรตามมติครม.เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 จำนวน 38,104 อัตรา โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ(ตามแนบท้ายหนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร.10042/58 ลงวันที่ 1 มิ.ย.2563

หากแต่กลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขที่สอบขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ความชำนาญงานในการบริการและบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานในบทบาททางวิชาการด้านสาธารณสุขเหมือนกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขหากแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้กำหนด หรือดำเนินการในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งที่มีคุณวุฒิปริญญาด้านสาธารณสุขและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

อนึ่งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปฯ ยังมีบทบาทสำคัญของหน่วยงานโดยตรงตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกระดับที่สังกัดได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)นั้น

ในการนี้กลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขที่สอบขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงขอความเป็นธรรมและให้พิจารณาดำเนินการ โดยขอให้รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานก.พ.พิจารณาให้ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขที่สอบขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษโดยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการ

นอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานก.พ.เร่งรัดการพิจารณาดำเนินการกำหนดตำแหน่งใหม่ทางวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขที่สอบขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการ และขอให้รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานก.พ.พิจารณาให้ค่าตอบแทนวิชาชีพและสิทธิต่างๆ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 256 คนด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้