SUN สืบสานงานประเพณีทางพุทธศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

SUN สืบสานงานประเพณีทางพุทธศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

SUN สืบสานงานประเพณีทางพุทธศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ KC สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566

บริษัทฯ ตระหนักถึงการสานต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย การปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมุ่งตอบแทนสังคมในทุกโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทฯ นำโดย คุณมรกต กิตติคุณชัย รองประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ถือเป็นกิจกรรมที่น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ถวายให้แก่วัดในชุมชนรอบบริษัท ได้แก่ วัดบ้านเปียง วัดบ้านป่าชี่ วัดหัวริน และวัดท่าเดื่อ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการทำหน้าที่ของชาวพุทธ สร้างความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้