ร.10 โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่/ลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ปิดโครงการโคก หนอง นา

ร.10 โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่/ลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ปิดโครงการโคก หนอง นา

เชียงใหม่-ลำพูน / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำทั้งสองจังหวัด

วันนี้ (25 ม.ค. 64) ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ จำนวน 147 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2 เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

สำหรับการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2 นี้มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 147 คน ซึ่งกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-24 มกราคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้น โคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น อีกทั้งการปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด 155 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีนายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน และมีข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีนายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดลำพูน กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดลำพูน มีผู้เข้ารับการฝึก แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 432 คน ผู้ต้องขังหญิง 31 คน รวมทั้งสิ้น 463 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11- 24 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเอง ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง   ขั้นที่ 2 การแปลทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่กาปฏิบัติ ประกอบด้วย  การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก  การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน,  การสร้างพื้นที่จำลอง(Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น, การปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม   ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้านนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรของโครงการ และเห็นได้ว่าผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ ถือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง จึงขอให้ตั้งใจ ตั้งความหวังที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิต และประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่าน มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง และมีความสุข ความเจริญตลอดไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้