เปิดแล้วงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-7 เม.ย.62

เปิดแล้วงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-7 เม.ย.62

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-7 เม.ย.62  ชูผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมืองให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์นิยม คาดเงินรายได้กว่า 22 ล้านบาทตลอด 10 วันของการจัดงาน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นางนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  และนายธีรภัทร นวพันธุ์ ประธานจัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562 ครั้งที่ 21 ได้ร่วมกันเปิดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สรธรรมชาติ 2562 ” ครั้งที่ 21 ซึ่งสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น

นายธีรภัทร นวพันธุ์ ประธานจัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 21 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับประเพณีสงกรานต์ของเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการแต่งกายด้วยผ้าไทย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากลูกค้าและผู้ประกอบการกันเอง พร้อมทั้งสร้างช่องทางการตลาดใหม่ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการย้อมสีธรรมชาติและการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้ประชาชนนิยมใช้ผ้าฝ้ายเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ได้ช่วยกันสืบทอดการดำเนินการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาฝึกวิชาชีพระยะสั้น และการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ

ด้านนางนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ประธานเปิดงานกล่าวว่า สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับพาสเนอร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกันขับเคลื่อนและให้ทันในมรดกทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยการยึดโยงปัจจัยที่ใช้การดำรงชีวิตเข้ากับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นอาทิผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญและถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และการจัดงานนี้ยังได้นำแนวความคิดและการนำผลิตภัณฑ์มาต่อยอดรังสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการใส่ใจไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการย้อมสีธรรมชาติ ทั้งนี้ผลจากโอกาสนี้ยังจะสร้างเม็ดเงินให้กระจายขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ จน GPP ของเชียงใหม่ด้วย

สำหรับการจัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-7 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.โดยมีผู้ประกอบการร่วมออกร้านจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมจำนวน 267 รายผู้ผลิตอัญมณี 24 ราย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 30 รายและผลิตภัณฑ์ภัณฑ์อื่นๆอีก 189 รายรวมทั้งสิ้น 410 ราย คาดว่ายอดขายตลอด 10 วันของการจัดงานจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 22 ล้านบาท.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้