เปิดมหกรรมอาหารชนเผ่า สร้างภาพลักษณ์ผักปลอดสาร-อาหารปลอดภัย

เปิดมหกรรมอาหารชนเผ่า สร้างภาพลักษณ์ผักปลอดสาร-อาหารปลอดภัย

เชียงราย / เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง  ดึง“มหกรรมอาหารชาติพันธุ์-อาหารฮาลาล” เป็นเวทีสร้างความเข้าใจในวิถีผลิตสินค้าเกษตรและอาหารชนเผ่า หลังถูกคนเมืองให้ภาพลักษณ์ใช้สารเคมีมากเกิน พร้อมกระตุ้นชุมชนช่วยกันรักษาความมั่นคงทางอาหารคู่จัดการทรัพยากร รวมทั้งใช้หลักเผื่อแผ่และเมตตาต่อผู้บริโภค

จากการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอย่างขนานใหญ่ ภาคเกษตรก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเกษตรกรหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกิดขึ้นกับกลุ่มชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยด้วย ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือกลุ่มชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองหันมาใช้สารเคมีทางเกษตรเพิ่มขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเองและสภาพแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันความหลากหลายทั้งพืชพรรณและอาหารก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ ในฐานะผู้จัดการโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า โครงการมุ่งสร้างความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าตัวเอง โดยใช้อาหารเป็นประเด็นเชื่อมโยง มีการศึกษาภูมิปัญญาของ 9 ชาติพันธุ์ เพื่อค้นหาความหลากหลายของพันธุ์พืชท้องถิ่น อันเป็นแนวทางรักษาความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ด้วย“ถ้าพี่น้องเราภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเอง ทุกอย่างก็จะตามมา เพราะพวกเราอยู่กับการเกษตรแบบพอเพียง หากเรามีความมั่นคงทางอาหารแล้ว ก็สามารถผลิตอาหารเองได้ มีความปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้บริโภค” นายสุพจน์ กล่าวโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะฯ จึงมุ่งส่งเสริมในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9 ชาติพันธุ์, เสริมสร้างทัศนคติในการผลิตเพื่อบริโภค โดยใช้หลักเผื่อแผ่และเมตตา หลังจากมีข้อครหาว่าชนเผ่าต่างๆ มักใช้สารเคมีปริมาณสูงในการปลูกพืช รวมถึงการสร้างเครือข่ายพหุวัฒนธรรมชนเผ่า เพื่อให้คนกับป่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน“ที่สำคัญเรามุ่งสร้างความตระหนักที่ดีต่อสังคมเมือง เพราะพี่น้องชาติพันธุ์มักจะมีภาพลักษณ์ว่าเผาป่า ทำลายป่า ปลูกผักใช้ยาฆ่าแมลงเยอะ แต่ความจริงแล้ว วิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ก็เหมือนคนเมืองที่ถูกกระแสบริโภคนิยมครอบงำ มุ่งสร้างผลกำไรและผลิตเพื่อขายเป็นหลัก ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราไม่สามารถบอกปัดได้ว่าเป็นเรื่องของฉันหรือเรื่องของเธอ เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข” นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ กล่าวทางโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะฯ จึงได้จัดเทศกาลอาหารเชียงราย “มหกรรมอาหารชาติพันธุ์ – อาหารฮาลาล” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะในกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้ผู้บริโภคในเขตเมืองได้เข้าถึงวิถีการผลิต และองค์ความรู้ของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่สำคัญยังได้ลิ้มรสอาหารชนเผ่าที่หาชิมได้ยาก.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้