หอการค้าเปิดโครงการอบรมเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2017 เสริมความแข็งแกร่งด้วยแนวคิดSmart and Innovation

หอการค้าเปิดโครงการอบรมเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2017 เสริมความแข็งแกร่งด้วยแนวคิดSmart and Innovation

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดปฐมนิเทศ เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2017 รุ่นที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีการสร้างเครือข่ายและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เผยหลักสูตรปีนี้สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เสริมความแข็งแกร่งด้วยแนวคิด Smart and Innovation

ที่ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ :YEC 2017 โดยกล่าววา การอบรมเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC นี้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 7 แล้วด้วยเล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและปีนี้ก็มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วย

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 41 คนมาจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะได้คอนเนคชั่นในอนาคต ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็น 1 ในสมาชิกของหอการค้าไทยที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศและหอการค้าทุกจังหวัดก็จะมีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 40 มีคณะกรรมการบริหารและประธานหอการค้ามา 21 สมัยและอยู่ในวาระ 2 ปีซึ่งเริ่มธุรกิจตั้งแต่สมัยปู่ย่าของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ในบทบาทของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่เน้นเป็นอันดับแรกแล้วก็ยังมีเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่หอการค้าฯจะเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันและแก้ไขด้วย

“หอการค้าก็หวังว่าการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่จะแน่นแฟ้น และจะไม่ให้เกิดช่องว่างในการทำงานระหว่างหอการค้ากับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งประธานสภาหอการค้าไทยก็ให้ความสำคัญกับนักธุรกิจรุ่นใหม่มากจึงขอให้ทุกคนภูมิใจ และในโอกาสต่อไปก็เชื่อว่าทุกคนจะได้ไปทำธุรกิจแมชชิ่งด้วย”นางวิภาวัลย์ กล่าว

ด้านน.ส.กันชกา สุวณิชย์ ประธานโครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่:YEC 2017 กล่าวว่า โครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2017 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่สืบทอดธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมต่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีการสร้างเครือข่ายและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้นหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber หรือ YEC ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นอย่างมากและในปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้ารับการอบรมแล้วไม่น้อยกว่า 300 กิจการและในครั้งนี้ได้จัดทำการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ในการที่จะพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างมั่นใจ อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยแนวคิด Smart and Innovation เพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนาธุรกิจของตนตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

ประธานโครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่:YEC 2017 กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ เสริมด้วยการพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวเข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล ตามแนวทางนโยบายประเทศไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อเป็นพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเชื่อมโยง ทั้งในจังหวัด ในประเทศและต่างประเทศ

          ขณะที่ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร YEC2017 กล่าวว่า หลักสูตรครั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรม คือนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งที่เป็นทายาทและไม่ใช่ทายาททางธุรกิจ และปีนี้จะมีความเข้มข้นและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมและสามารถแข่งขันได้โดยใช้เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กำหนดขอบเขตของการฝึกอบรมไว้ว่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม Smart YEC Intelligent 4.0 ซึ่งจะมีการไปศึกษาดูงานที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นด้วย

สำหรับหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจเช่น แม่น้ำเปลี่ยนทิศ:How to Cope with Change  โดยคุณโจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะActing Chief Marketing Office ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยคุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์หรืออู๋วิ้งค์วิ้งค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิ้งค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น ,การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอธุรกิจอย่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0 และกิจกรรมเวิร์คชอปโดยดร.ชาฑิต มธุรวาทิน อาจารย์พิเศษม.แม่โจ้และผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างแบรนด์บาร์บีคิว พลาซ่าและกลุยุทธ์พลิกวิกฤตหนักอย่างไรจนพบ Key Success โดยคุณบุ๋ม บุณย์ณานุช บุญบำรุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบาร์บีคิวพลาซ่า

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมาพูดเรื่อง Tech Startup and Innovation:total Solution by STeP,Marketing 5.0 และ Behavioral Economic โดยดร.เอกก์ ภทรธนกุล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นต้น

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้