สมาคมกำนัน ผญบ.เชียงใหม่ยื่นหนังสือโต้แย้งสภาปฏิรูปประเทศให้อยู่ในวาระเหลือ 5 ปีจากที่อยู่จนเกษียณ

สมาคมกำนัน ผญบ.เชียงใหม่ยื่นหนังสือโต้แย้งสภาปฏิรูปประเทศให้อยู่ในวาระเหลือ 5 ปีจากที่อยู่จนเกษียณ

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ร่อนหนังสือ 6 ฉบับ โต้แย้งรายงานสภาปฏิรูปประเทศ ค้านให้ลดวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 5 ปี อ้างไม่ฟังการชี้แจงของกรมการปกครอง ชี้การอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุ 60 ปีดีกว่า

(วันนี้10 เม.ย.60) ที่บริเวณหน้ามุขอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกประมาณ 50 คนเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านทางนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อโต้แย้งข้อเสนอประเด็นประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองฯ

นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 8/2560 ในวันนี้ โดยมีวาระเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิก สปท. คือ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่องข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพื่อเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่…) พ.ศ. ….

“สาเหตุที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ มายื่นหนังสือวันนี้ เพื่อขอแสดงความเห็นโต้แย้งคือ วาระการดำรงตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุม สปท.พิจารณา โดยเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้การดำรงตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน มีวาระ 5 ปี จากเดิมที่มีวาระการดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดเวลาเกษียณอายุราชการ (60 ปี) โดยมองเห็นว่าวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านคราวละแค่ 5 ปีนั้นไม่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหน้าที่หลักที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ เพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นมีหน้าที่หลัก คือการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ และรักษาความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายอาญา มีหน้าที่เกี่ยวด้วยความอาญาซึ่งนั่นหมายถึง มีอำนาจชี้ขาดในบางประเด็นที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยที่บางครั้งบางกรณีต้องใช้ความเด็ดขาดในการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่เห็นแก่ผู้ที่เป็นฐานเสียงเฉกเช่นผู้ปกครองท้องถิ่น”นายกมลศิษฐ์ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

นอกจากนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านยังต้องทำหน้าที่แทนกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอีกด้วย และยังมีอำนาจหน้าที่เสมือนนายอำเภอ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฎหมายให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอ แต่ไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นใด ซึ่งหากกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปี จะมีประเด็นเรื่องการหาเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนั้นย่อมจะเกิดการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งจะไม่มีการสั่งสมประสบการณ์และความชำนาญเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

นายกมลศิษฐ์ กล่าวด้วยว่า รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ฉบับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสปท. นี้ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่…) พ.ศ. … มีความขัดแย้งกันในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยร่างที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอในมาตรา 3 ระบุว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน พร้อมกับระบุว่า มาตรา 14 ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) มีอายุครบหกสิบปี (60 ปี) แต่ในร่างฉบับเดียวกันในมาตรา 7 ระบุว่า ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบหกสิบปี เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น และวรรค 2 ระบุว่า เมื่อผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่และให้อยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี

“โดยสรุปแล้วทำให้ไม่ทราบว่าเจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ต้องการจะให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี หรืออยู่ในตำแหน่งจนครบเกษียณอายุราชการ (60 ปี) ถึงแม้ประเด็นตามมาตรา 7 ดังกล่าวจะเป็นเพียงบทเฉพาะกาล แต่การบัญญัติให้ขัดแย้งย่อมอนุมานได้ว่า คณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในวาระเพียงแค่ 5 ปี เท่านั้น” นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและว่า

รายงานฉบับที่ว่านี้เป็นบทสรุปที่ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในรอบด้าน ส่วนหนึ่งกรมการปกครองเองได้มีหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องอยู่ในวาระเกษียณอายุราชการ(60 ปี) แต่ในรายงานฉบับดังกล่าวไม่ได้หยิบยกมากล่าวถึง หรือวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณาเพื่อสรุปเป็นรายงานเลย และเมื่อรวมกับเหตุผลต่างๆ ที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ ยกมาแต่ต้นนั้น สมาคมฯ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคราวละ 5 ปี และขอโต้แย้งรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปจึงได้มายื่นหนังสือผ่านทางจังหวัดครั้งนี้.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้