สนง.พาณิชย์เชียงใหม่จัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซียน

สนง.พาณิชย์เชียงใหม่จัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซียน

สนง.พาณิชย์เชียงใหม่จัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซียน นำผู้ซื้อต่างประเทศและผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการตลาดและการค้า

ที่ศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER นางเฟื่องฟ้า  ตุลาธรรมกุล  พาณิชย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาด (BUSINESS MATCHING) โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Local Economy สู่สากล โดยจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาด Business matchaing ภายใต้กิจกรรมย่อยการคัดเลือกและจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซียน ตามโครงการยกระดับการผลิตทางอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ปีงบประมาณ 2560

โดยนำสินค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งผ่านการคัดสรรจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน และจากผู้ประกอบการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศมาจัดแสดงและนำเสนอ ให้แก่ผู้นำเข้าส่งออกหรือผู้สนใจทั่วไปเพื่อขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนในลักษณะOne stop Integrated Exibition and business Destination

พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาค ให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความโดดเด่นด้านหัตถอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดตั้งศูนย์ ASEAN Design & Business Center เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการค้าและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาด (Business Matching) ในครั้งนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ซึ่งผ่านการคัดสรรจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสินค้าจากผู้ประกอบการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มาจัดแสดงและนำเสนอเพื่อเจรจาธุรกิจแก่ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป ณ ศูนย์ ASEAN Design & Business Center ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบ One-Stop Integrated Exhibition and Business Destination เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่และกลุ่มประเทศอาเซียน อันเป็นประตูสู่อาเซียนสำคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้าไทยและตลาดอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันและการสร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าสู่ตลาดสากลต่อไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจครั้งนี้จำนวน 78 ราย แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 57 รายจังหวัดลำพูน 5 รายจังหวัดลำปาง 9 รายและแม่ฮ่องสอน 7 ราย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนการค้ารวมทั้งใบผู้ซื้อ 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ราย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้