สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าปี67

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าปี67

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุ ซะ โนะ เนะ)ปีงบประมาณ 2567แล้ว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โครงการคุซะโนะเนะ เป็นโครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรซึ่งดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านสังคมสงเคราะห์ของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรงส  ถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เองได้รับผิดชอบโครงการคุซะโนะเนะในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, แพร่, เชียงราย, น่าน และอุตรดิตถ์) นับตั้งแต่ปี พศ.2547 นั้น ได้ดำเนินโครงการไปแล้วกว่า 114 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 322 ล้านบาท

สำหรับตัวอย่างโครงการที่ได้ดำเนินการไปในปีพศ.2565

  1. การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  2. การมอบรถมินิบัสสำหรับรับส่งเด็กและผู้สูงอายุให้กับอบต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา หรือมีอันตรายต่อชีวิตหรือชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งสถานกงสุลญี่ปุ่นได้เปิดรับสมัครโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2567แล้ว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผู้ที่สนใจอยากเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการ คุ ซะ โนะ เนะ ต้องเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO หรือ มูลนิธิ) สถาบันทางการแพทย์ (โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน) สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยราชการท้องถิ่น (เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายมากหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก แต่บุคคลทั่วไปและองค์กรที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจนั้นจะไม่สามารถสมัครได้

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้ กรุณาอ่านแนวนโยบายและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสมัครเข้าร่วมโครงการจากบนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เพื่อทำความเข้าใจโครงการและเงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นกรุณากรอกใบสมัครและเอกสารประกอบที่กำหนดไว้ในใบสมัครและแนวนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น และส่งเอกสารทั้งหมดถึงสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯทางไปรษณีย์เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เบื้องต้น สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จะรวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบที่ทางองค์กรต่าง ๆ ส่งมาทางไปรษณีย์ หลังจากนั้จะคัดเลือกโครงการจากใบสมัครโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ต่างที่กำหนด หากเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อจะลงสำรวจพื้นที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้