วิทยาลัยนานาชาติ มช.เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี-ป.เอก หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาติ มช.เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี-ป.เอก หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มช.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี-ป.เอก
เผยทุกหลักสูตรมีจุดเด่นที่เน้นพัฒนาสอดรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทุกหลักสูตรได้เรียนและฝึกปฏิบัติกับมหาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

วันที่ 25 มิ.ย.61 ที่เวทีสัมมนาหอการค้าแฟร์ 2018 อาคารศูนย์ SMEs ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอ.กัญญา หิรัณย์วัฒนวงค์ ผช.คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มช.และอาจารย์ ดร.เพียงลออ เลาหวิไลย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ที่พร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือThailand 4.0)

ดร.ณพศิษฏ์ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในอาเซียนตอนบน (To be Northern ASEAN Digital Hub) จึงได้พัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ที่รองรับความต้องการตลาดแรงงาน และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงิน รวมไปถึงการสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรนี้จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ก้าวสู่การสร้างทักษะนักศึกษาให้มีความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยความพร้อมทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกระแส (Trend) เช่น Private Cloud Server (Hyper-convergence) ที่ใช้กับข้อมูลจานวนมากในการคานวณขั้นสูงและมีความสลับซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถทาได้ด้วยคอมพิวเตอร์ปกติ, Virtual Machine Server ใช้ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการให้มีจำนวนมากโดยใช้ Hardware เพียงเครื่องเดียว เป็นต้น
สำหรับคณาจารย์ที่สอน เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ชั้นนำจากต่างประเทศ ที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ ที่มีทักษะ 3T คือ เทคโนโลยี (Technology), ความเชี่ยวชาญ (Talent) และมีความอดทน (Tolerance) สามารถปฏิบัติจริงได้ในระดับสากล จึงได้เปิดตัวหลักสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น University of Electronic Science and Technology of China, PRC, University of Westminster, UK, Alibaba Global Supplier Development, PRC, Stiftung Entrepreneurship, Germany
ด้านอาจารย์อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนวงค์ ผช.คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มช. กล่าวว่า
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรที่รองรับนโยบายของรัฐบาล เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานในระดับต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเท่าทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ บูรณาการณ์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสินค้า บริการ และแผนธุรกิจใหม่ ทั้งราชการธุรกิจ หรือสังคม บนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 4 ปี หรือเรียนที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2 ปี และไปเรียนต่อในต่างประเทศอีก 2 ปี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ) หลักสูตรในรูปแบบโมดูล (Module) และแบบปฏิบัติจริง พร้อมลงสนามเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการนานาชาติในต่างประเทศ 4 เมือง 3 ประเทศ มุ่งเน้นการสร้าง “ยูนิคอร์น” ให้กับคนไทย เมื่อจบหลักสูตรสามารถออก ICO White Paper & Financial Module หรือหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเสนอขายหุ้นเป็นเงินสกุลดิจิทัล ที่เป็นช่องทางในการระดมทุนเข้าสู่บริษัทได้
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/ สหวิทยาการ) มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรในระดับผู้กาหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อให้สามารถทางานสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สามารถพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้
4. หลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรเรียนในลักษณะโมดูล (Module) ให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะ (Up-Skill, Re-skill) ที่ตรงกับความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน และความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถเทียบโอนได้กับกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอีกด้วย
ดร.เพียงลออ เลาหวิไลย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มช. กล่าวว่า สำหรับ
หลักสูตร ป.ตรี จะเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เหมือนกับการสร้าง Start up ในมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติ มช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ก.ค.61 รับจำนวน 50 คน
หลักสูตรป.โท จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาหลายรูปแบบ และได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค.61 รับสมัครจำนวน 20 คนและหลักสูตรป.เอก หลักสูตรนี้เน้นใช้บิ้กดาต้า ทำวิจัยนโยบายสำคัญของประเทศ หรือกลยุทธ์ติดปัญญาบัณฑิต โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 ก.ค.61 รับจำนวน 5 ราย ซึ่งการรับสมัครเปิดรับลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตที่ www.icdi.cmu.ac.th

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icdi.cmu.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 053-942606

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้