ลำพูนใช้มาตรการเชิงรุก-ดึงประชาชนร่วมรับมือสถานการณ์ไฟป่า PM 2.5

ลำพูนใช้มาตรการเชิงรุก-ดึงประชาชนร่วมรับมือสถานการณ์ไฟป่า PM 2.5

ลำพูน / เมืองจามเทวีใช้มาตรการเชิงรุก ทำความเข้าใจประชาชนทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด หวังลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ขณะที่สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง–ลำพูน หนุนโรงเรียน ชุมชน ร่วมทำแนวกันไฟ-ตั้งจุดเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นายประจักษ์  ไชยวรรณ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง – ลำพูน เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ว่านอกจากการเฝ้าระวัง ยังกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำแนวกันไฟ ร่วมกับคณะครู และนักเรียน บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านป่าเลา หมู่ที่ 9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งไฟป่า และเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า สกัดเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่ง ไม่ให้ลุกลามไปอีกฟากหนึ่ง ลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงลดบ่อเกิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยนอกจากนี้  ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามจุดเฝ้าระวังไฟป่า และแนวกันไฟของเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน พื้นที่บ้านแม่สะป๊วด บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า บ้านทาป่าสัก บ้านทาชมภู บ้านศรีทรายมูล บ้านปงอ้อ บ้านใหม่ทาชมภู ตำบลทาปลาดุก และบ้านแม่เหล็ก ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังวัดลำพูน เพื่อเช็คความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์ไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น และสามารถดำเนินการเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ทางนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มีการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องดูแล ชี้แจงให้ประชาชนในทุกพื้นที่รับทราบข้อปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยเฉพาะการลักลอบเผาในที่ชุมชน ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จะมีความผิดโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดลำพูนตั้งเป้า ให้มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จำนวนวันที่ตรวจพบคุณภาพอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และจำนวนจุดความร้อน จะต้องลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จึงขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างเข้มแข็ง จริงจัง ไม่ลักลอบเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกชนิด ตลอดจนร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง เพื่อให้จังหวัดลำพูน มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป.

You may also like

พรีเซ็นเตอร์คู่ Better Together สุดปัง! มอบมหัศจรรย์ความสุข ของการรวมทรูดีแทค

จำนวนผู้