ลำพูนเจ้าภาพประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและภาพถ่าย”มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ”ชิงเงินรางวัลเกือบ 2 แสนบาท

ลำพูนเจ้าภาพประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและภาพถ่าย”มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ”ชิงเงินรางวัลเกือบ 2 แสนบาท

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า และการประกวดภาพถ่าย (มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ) ชิงเงินรางวัลรวมเกือบ 2 แสนบาท เพื่อช่วยสร้างช่องทางการตลาดเชิงรุก เชื่อมโยงภาคหัตถอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

​เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (Lanna Cath Show : Design Contest) และการประกวดภาพถ่าย (มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล

​            นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้วาง positioning ของจังหวัดในการพัฒนาให้เป็น เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) เป็นศูนย์กลางเรื่องผ้าทอ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับ

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่นและนำมาใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในเรื่องของหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานร่วมดำเนินการหลายหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนเสริมที่จะดำเนินงานผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เป็นอย่างดี คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล มีหลายหน่วยงานร่วมกันทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย)

ด้านนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ต้องการให้ประชาชนทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา รวมกลุ่มทีมละไม่เกิน 3 คน ร่วมกันพัฒนา หาแนวคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมในการส่งผลงานเข้าประกวด โดยต้องมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสิ่งทอพื้นถิ่น และใช้วัตถุดิบหลักจากแหล่งผลิตผ้าทอในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อออกแบบชุดทำงาน และชุดลำลอง สำหรับชายและหญิง โดยเมื่อผลิตชิ้นงานจริง ต้องสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 4 ทีมสุดท้าย จะถูกนำมาตัดเย็บ และแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังสามารถนำผลงานเหล่านี้ไปผลิตเพื่อจำหน่าย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปได้อีกด้วย

สำหรับการประกวดภาพถ่าย มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ เปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพที่สื่อความหมายสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยว ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุมมองแปลกใหม่ มีองค์ประกอบศิลป์ สวยงาม สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี จูงใจให้อยากใช้สินค้า อยากมาเยี่ยมชม ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 ราย สามารถส่ผลงงานได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดการประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (Lanna Cath Show : Design Contest) และการประกวดภาพถ่าย (มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค LannaCathShow หรือสอบถามที่ โทรศัพท์ 093-139-8931 หรือ 082-388-6945.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้