มูลนิธิกำลังใจมอบอาคารเรียนและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อสานฝันและสร้างอนาคตให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิกำลังใจมอบอาคารเรียนและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อสานฝันและสร้างอนาคตให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิกำลังใจส่งมอบอาคารเรียนและแจกอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มกันหนาวพร้อมของเล่นให้กับเด็กนักเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม เพื่อสานฝันและสร้างอนาคตให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเติบโตเป็นอนาคตของชาติ

ที่โรงเรียนแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ อดีตผวจ.เชียงใหม่และนายสินชัย ลือสุขประเสริฐ กรรมการมูลนิธิกำลังใจและคณะได้ส่งมอบอาคารเรียนและแจกอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม กันหนาวพร้อมของเล่นให้เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

สำหรับโครงการต่อเติมฝันปันความรู้ โดยมูลนิธิกำลังใจ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมต่อเนื่องเป็นปีที่5 เนื่องจากเล็งเห็นว่าอนาคตของชาติในทุกยุค จวบจนปัจจุบัน ยังคงเป็นเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโต มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศ ดูแลสังคมต่อจากผู้ใหญ่ในวันนี้ และยังคงมีปัญหาและอุปสรรคมาโดยตลอด กับความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาที่พำนักอาศัยในถิ่นห่างไกล ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ขาดโอกาส และการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการพัฒนาทักษะ มูลนิธิกำลังใจ จึงได้เดินหน้าในการสำรวจให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี2556 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก ที่โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง สาขาแม่สลิดคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ต่อมาในปี2557 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่2 ที่โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และในปี2558  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่3 ที่โรงเรียนบ้านสองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ปี2559 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่4 ที่โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ อ.แม่ระมาด จ.ตากและปี2560 ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่5 ที่โรงเรียนแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารมาตรฐาน มีห้องเรียนขนาด 5×6เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน ,พร้อมห้องสุขา 4 ห้อง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 2,350,000 บาท รวมทั้งได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังเล็ก ใช้สำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียนอีก 1 หลัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตา บารมี โดยคุณสรพงษ์ ชาตรี บริจาค 150,000 บาท และคุณพรใจ พรหมธาตรี บริจาคอีก 150,000 บาท

นอกจากนี้มูลนิธิกำลังใจ ยังได้มอบเครื่องห่มกันหนาวให้กับชุมชนโดยรอบ 2 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 4,400 ผืน ประกอบด้วย ต.นาจร อ.แม่แจ่ม จำนวน 3,200 ครัวเรือน และต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จำนวน 1,079 ครัวเรือน ใช้งบประมาณกว่า 660,000 บาท ขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประจำทุกปี จากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน,โรงพยาบาลบ้านแพ้ว,และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ,ศูนย์จักษุ และทันตกรรม ซึ่งทางมูลนิธิกำลังใจ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางมาในครั้งนี้และอาคารเรียนหลังใหม่ที่ได้ก่อสร้างในโครงการ”ต่อเติมฝันปันความรู้” จะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันและสร้างอนาคตให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเติบโตเป็นอนาคตของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป

โครงการ “ต่อเติมฝันปันความรู้ ปี 5” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มักจะขาดแคลนโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มักจะเข้ามาไม่ถึง ทั้งนี้การให้โอกาสทางการศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืน และให้ผลประโยชน์มากที่สุด เพราะความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษานั้น จะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษานำไปปฏิบัติ หรือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติในอนาคต ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่สำคัญ ที่ได้รับจากอาคารเรียนที่ท่านได้ร่วมแรงร่วมใจสร้าง และมอบให้กับทางโรงเรียนก็คือ ชุมชนบริเวณใกล้เคียงนี้จะสามารถใช้อาคารเรียนเป็นที่ประชุม เป็นศูนย์กลางในการระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยรอบ และจากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสามารถสรุปได้ว่า อาคารเรียนแห่งนี้เป็นอาคารเรียนที่ให้ความรู้เพื่อพัฒนาทั้งคน และทั้งชุมชน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป.

 

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้