ผวจ.เชียงใหม่เปิดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ผวจ.เชียงใหม่เปิดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ผวจ.เชียงใหม่เปิดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำ 50 ภูมิปัญญาจัดแสดงและสาธิตในข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายนนี้

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.62 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายเสน่ห์  สายเย็นใจ    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน “ข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562๒๕๖๒     มีวัตถุประสงค์       เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเครือข่ายทางวัฒนธรรม   จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  15   ภูมิปัญญา  จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ภูมิปัญญาจังหวัดลำปาง จำนวน 10  ภูมิปัญญาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 5 ภูมิปัญญา    รวม 50  ภูมิปัญญา

การสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง จำนวน 50 รายการ  กิจกรรมการก่อเจดีย์ทรายปักข่อตุง  การสรงน้ำพระ  และลอดซุ้มน้ำพระพุทธมนต์ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  การขับซอล้านนา จากสมาคมศิลปินขับซอล้านนาและการสาธิตวิถีชีวิตกาดหมั้ว  4 จังหวัด

สำหรับกิจกรรมของวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562 นอกจากจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนงานอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง 5 โมงเย็น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมีชีวิตสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอน รวมทั้งชมการละเล่นพื้นบ้านการแสดงล้านนาดนตรีพื้นเมืองและศิลปินล้านนา ซอพื้นเมืองจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา และยังมีการจับจ่ายใช้สอยด้วยบรรยากาศตลาดโบราณจำลองกาดหลวงในอดีต ซึ่งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในบรรยากาศล้านนาย้อนยุคอีกด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้