ผบ.ทบ.ยันกองทัพบกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 เตรียมพร้อมทั้งกำลังและเครื่องมือสนับสนุน

ผบ.ทบ.ยันกองทัพบกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค 3 เตรียมพร้อมทั้งกำลังและเครื่องมือสนับสนุน

     ผบ.ทบ. ติดตามตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 พร้อมมอบนโยบายและตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ ระบุกองทัพบกมุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66 พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะคณะกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 ณ อาคารยอดทัพ
กองพลทหารราบที ่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา รวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ ่นละอองขนาดเล็ก ในพื ้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังการประชุมผบ.ทบ.ได้ตรวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อากาศยานและอุปกรณ์ดับไฟป่า จาก กองทัพภาคที ่ 3 , กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช , กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมวลชนของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 นาย โดยมี แม่ทัพภาคที ่ 3 , แม่ทัพน้อยที ่ 3 , รองผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , ผู ้แทนจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ผู ้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ , ผู ้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม , ผู ้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ผู ้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ,ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น , สภาลมหายใจ ภาคเหนือ ผู ้แทนภาคเอกชน และผู ้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม
พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่า-หมอกควันและการเผาป่าในพื้นที ่ภาคเหนือเป็นอย่างมาก ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง เดือน ธ.ค. 66 – เม.ย.67 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้ง การบูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้