จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแจงโครงการส่งเสริมพืชหลากหลายฤดูนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มุ่งลดพื้นที่ข้าว เพิ่มรายได้จากพืชอื่น

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแจงโครงการส่งเสริมพืชหลากหลายฤดูนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มุ่งลดพื้นที่ข้าว เพิ่มรายได้จากพืชอื่น

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแจงโครงการส่งเสริมพืชหลากหลายฤดูนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มุ่งลดพื้นที่ข้าว เพิ่มรายได้จากพืชอื่น

วันที่ 8 มกราคม2561 เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมพืชหลากกลาย ฤดูนาปรัง ปี2561 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ

เพื่อให้ทุกภาคส่วนต้องเกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการ ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าถึงโครงการของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการรักษาเสถียรภาพ สินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกรที่จะได้รับ อีกทั้งการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริหารจัดการทั้งระบบการผลิตในช่วงฤดูนาปรังของเกษตรกรชาวเชียงใหม่ต่อไป

นายวิโรจน์ จันทร์ขาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงข้อมูลโครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าวว่าลักษณะมีความแตกต่างโครงการทั้ง 2 ดังนี้

1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการลดพื้นที่นาปรัง สร้างรายได้ และเรียนรู้การปลูกพืชอื่นในพื้นที่ปลูกข้าว โดยปลูกพืชหลากหลาย 1ครัวเรือน 1สิทธิ์ ไม่เกิน15ไร่ๆ ละ 2,000 บาท

2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ และการส่งออก กระจายผลผลิตไม่กระจุกตัวโดยดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์ ไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 2,000 บาทเป็นค่าสนับสนุนจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร

ในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานบูรณาการรวมถึงทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวโดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการมีเกษตรกรสนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 อำเภอ พื้นที่การผลิตประมาณ 10,300 กว่าไร่เกษตรกรจำนวน 2,000 กว่ารายอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ โดยคณะกรรมการแต่ละระดับเพื่อสรุปเสนอขออนุมัติรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้