94.25 MHz วิทยุชุมชน ต.เขาทอง คลื่นเงินออมเพื่อรากฐานวัยชรา  

94.25 MHz วิทยุชุมชน ต.เขาทอง คลื่นเงินออมเพื่อรากฐานวัยชรา  

ากเราเข้าไปในพื้นที่ตำบลเขาทอง จ.นครสวรรค์ แล้วเปิดวิทยุหมุนคลื่นไป FM. 94.25 MHz สถานีวิทยุชุมชนตำบลเขาทอง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. ในทุกๆ ต้น ชม. เราจะได้ยินเสียงดีเจวัยเก๋า กำลังอ่านบทวิทยุ ต่อด้วยสปอตถ้วยคำโดนใจ เชิญชวนให้ทุกคนออมเงินและทำประกันสังคมเพื่ออนาคต ซึ่งเป็นเสียงที่จะทำให้ชาวตำบลเขาทองมีความมั่นคงในชีวิตยามชราภาพ

การส่งเสริมการออมเงินสำหรับวัยเกษียณ เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางการเงิน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเข้าถึงการบริการต่างๆ อาหาร รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลายข้อจำกัดของสภาพสังคมไทย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานนอกระบบ ไม่มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน การนำเงินออมเข้าระบบไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินฝากในบัญชีธนาคาร การทำกรมธรรม์กับเอกชน หรือการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ม.40 จึงค่อนข้างทำได้ยาก

อย่างไรก็ดีมีการออมในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งน้อยคนจะรู้จัก นั่น คือ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี สมัครเข้าร่วมกองทุน โดยการออมเงินตัวเองและรัฐบาลจะจ่ายสมทบให้ตามขั้นบันได เมื่อครบกำหนดผู้ออมจะได้รับเป็นเงินบำนาญดำรงชีพไปตลอดชีวิตดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ อาจารย์ โครงการจัดจั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ซึ่งผลักดันการส่งเสริมการออมสำหรับวัยเกษียณ ในระดับชุมชน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า กอช. ถือเป็นกลไกการสร้างบำนาญชีวิต ซึ่งเป็นบริการของรัฐขั้นพื้นฐานที่มีให้ แต่ส่วนยังขาดการรับรู้ว่ามีกองทุนนี้อยู่ ประกอบกับด้วยการขับเคลื่อนของ กอช. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงทุกคนจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นมีคนอีกเยอะที่ไม่รู้จัก กอช.ทั้งนี้ กอช. เป็นกองทุนการออมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเป็นลูกจ้างในระบบก็สามารถมาสมัครเข้าร่วมการออมกับ กอช. ได้ โดยมีเบี้ยการออมขั้นต่ำน้อยมากเพียง 50 บาท โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของสมาชิก คือ 15-30 ปี 50%30-50ปี 80และ 50 ปีขึ้นไป 100โดยมีสิทธ์รับเงิน  คือ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี ลาออกจากกองทุน และเสียชีวิต

อย่างไรก็ดีอยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมออมเงินกับ กอช. หรือเป็นสมาชิกผู้ประกันตน ม.40 จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำควบคู่กันก็ได้ ซึ่งอย่างน้อยจะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตได้ในอนาคตเมื่อถามถึง กอช.กับประกันสังคม ม.40 แตกต่างกันอย่างไร ดร.สุภาภรณ์ ตอบว่า รูปแบบสิทธิประโยชน์ของ กอช.จะให้ผลตอบแทนเป็นเงินบำนาญทุกๆ เดือน ไปจนเสียชีวิต ซึ่งมีความมั่นคงกว่า สิทธิประโยชน์ของ ประกันสังคม ม.40 ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นลักษณะสิทธิ์ประโยชน์ในการรักษา หรือการคุ้มครอง ส่วนเงินปันผล คือ การจ่ายเป็นเงินก้อน หรือบำเหน็จ เมื่ออายุครบ 60 ปี ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่า กอช. จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในช่วงบั้นปลายได้ดีกว่า

“เราพยายามประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมากขึ้น โดยเฉพาะ กอช. เพื่อให้บั้นปลายชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบาก มีความสุขกาย สุขใจ” ดร.สถาภรณ์ กล่าว  โดยล่าสุดได้เข้าไป ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงยามชราภาพ ในพื้นที่ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้าง และเป็นเกษตรกรมากถึง 80% ซึ่งที่นี่ยังขาดการรับรู้เรื่องของการสร้างบำนาญชราภาพ และละเลยการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามชรา โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีแค่เงินออม “ฌาปนกิจ” ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเงินออมสำหรับใช้จ่ายในวัยชราได้ดังนั้นจึงขอรับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ชาวชุมชนตำบลเขาทอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันสังคม ม.40 และออมเงินกับ กอช. เพื่อจะได้มีบำเหน็จ บำนาญ ไว้ใช้ตอนแก่ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล โปสเตอร์ เพื่อนำไปติดตามจุดต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลเขาทอง

สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทมากที่สุดในการเชิญชวนให้ชาวตำบลเขาทองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ คือ สถานีวิทยุชุมชนตำบลเขาทอง FM. 94.25 MHzสุทัน จั่นเทศ กรรมการวิทยุชุมชนตำบลเขาทอง และเป็นผู้จัดรายการ กล่าวว่า วิทยุชุมชนตำบลเขาทองมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ร่วมกับโครงการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมีบทวิทยุซึ่งมีเนื้อหาการออมเงินเผยแพร่ และสปอตวิทยุ ซึ่งจะเปิดในทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่ 8.00 -17.00 น.  นอกจากนี้ได้จัดสรรเวลาให้ทางโครงการเข้ามาจัดรายการสด รายการ “ใครๆ ก็มีบำเหน็จบำนาญได้” ในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ กอช. และ ประกันสังคม ม.40

โดยส่วยตัวก็อยากให้ชาวชุมชนได้มีบำเหน็จ บำนาญไว้ใช้ยามชราภาพ ดีกว่าไม่มีอะไรเลย อย่างน้อยๆ ก็จะไปช่วยเสริมกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทำให้สามารถอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนด้าน สายทอง  อินทรศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาทอง ในฐานะแกนนำผู้ร่วมทำโครงการ กล่าวว่า ประชากรวัยแรงงานใน ต.เขาทอง มีประมาณ 4,000 คน หรือคิดเป็น 80% ของประชากรทั้งหมดที่มีประมาณ 6,000 คน ซึ่งการเก็บข้อมูลล่าสุดมีผู้สมัครเข้าร่วมออมเงินกับ กอช. เพียง 29 รายเท่านั้น เพราะทุกคนมองเป็นเรื่องไกลตัว และขั้นตอนยุ่งยากทั้งการสมัครและการจ่ายเงิน ซึ่งเราได้ทำข้อตกลงกับธนาคารและประกันสังคมว่า หากมีผู้สนใจสมัคร หรือจ่ายเงินตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทางหน่วยงานทั้งสองก็พร้อมที่จะมาเปิดจุดให้บริการถึงที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้          คงจะดีไม่น้อย หากผู้สูงอายุได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณไม่ต้องภาระของลูกหลาน ดังนั้นเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในยามชรา.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้