15 อปท.เมืองจามเทวีจับมือทต.วังผางทำ MOU ขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

15 อปท.เมืองจามเทวีจับมือทต.วังผางทำ MOU ขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

ลำพูน / 15 อปท. เมืองจามเทวีร่วมทำ MOU ขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ภายใต้โครงการ “สานพลังเครือข่ายทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำสู่ชุมชนสุขภาวะ” หวังสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ภายใต้โครงการ “สานพลังเครือข่ายทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำสู่ชุมชนสุขภาวะ” ระหว่างศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลวังผาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 15 แห่ง ประกอบด้วย อ.แม่ทา มี ทต.ทาปลาดุก อบต.ทาแม่ลอบ ทต.ทากาศเหนือ อ.เวียงหนองล่อง มี ทต.หนองยวง อ.เมือง มี อบต.หนองหนาม และ ทต.เหมืองจี้ อ.บ้านโฮ่ง ได้แก่ อบต.เหล่ายาว ทต.ศรีเตี้ย อ.ทุ่งหัวช้าง อบต.บ้านปวง และ อ.ลี้ ได้แด่ ทต.ดงดำ ทต.ก้อ อบต.แม่ลาน อบต.เวียงแก้ว และ ทต.แม่ตืนนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายก ทต. วังผาง กล่าวถึงเจตนารมณ์ของการทำ MOU ครั้งนี้ว่าชุมชนท้องถิ่นทั้ง 16 แห่ง มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ให้มีขีดความสามารถในการจัดการคน สร้างกลไก และนำใช้ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างปฏิบัติการ ลดความเหลื่อมล้ำสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน โดยบูรณาการเข้าสู่งานภารกิจของกลไกและหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ตกลงร่วมกันขับเคลื่อนงาน 7 ประการ คือ1. ส่งเสริมให้ทุก อปท. มีการพัฒนากลไกแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้สามารถเข้าถึงการบริการและการดูแลอย่างเท่าเทียมทั่วถึงไม่ให้ใครถูกทอดทิ้ง 2. จะร่วมกันสร้างนวัตกรรมการจัดการปัจจัยพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความเปราะบางของกลุ่มประชากรสำคัญ 3. จะร่วมกันพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมร่วมกับกลไกที่ชุมชนท้องถิ่นสร้างขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและร่วมกัน จัดการเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติ4. จะร่วมกันสร้างบรรยากาศ ของการช่วยเหลือเกื้อกูลที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกมิติ 5. จะร่วมการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 6. จะควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ โดยกลไกชุมชนท้องถิ่น ในการรณรงค์ลดนักสูบและนักดื่มหน้าเก่า และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ 7. จะร่วมกันสานพลังการทำงานเป็นเครือข่ายที่มีเสริมและช่วยเหลือกันให้สามารถนำพาชุมชนท้องถิ่นสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้