เปิดตัวเวบไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH เผยเป็นเวบที่รวบรวมฐานข้อมูลดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

เปิดตัวเวบไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH เผยเป็นเวบที่รวบรวมฐานข้อมูลดิจิทัลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเวบไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH เผยเป็นเวบที่รวบรวมฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการตรวจสอบทางทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัว เวบไซต์ และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยกล่าวว่า  เป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ   โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลาง ในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ  ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล  ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  เจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services)  รวมเป็นจำนวนข้อมูลที่มีมากกว่า 3,000 รายการ  และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ภายในเว็บไซต์ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ ดังนี้ ตราสัญลักษณ์ “Official”  หมายถึง  ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบทางทะเบียนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย ตราสัญลักษณ์ “Verified”   หมายถึง   ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐ  ผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงในพื้นที่ตราสัญลักษณ์ “Standard”   หมายถึง   มาตรฐานการรับรองต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้  เพื่อยืนยันความมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน ณ ปัจจุบัน

Thailand Tourism Directory    ยังมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากในเมืองหลักไปสู่เมืองรอง   เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีมากขึ้นกว่าเดิม        นับเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ ไปยังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“วันนี้ Thailand Tourism Directory พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ  โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา  ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน   พร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ  ร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด”  นายพงษ์ภาณุ กล่าวและเพิ่มเติมอีกว่า

สำหรับก้าวต่อไปของโครงการ Digital Tourism  นั้น  Thailand Tourism Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Digital Tourism Platformภายใต้การบริหารงานของโครงการ Digital Tourism  ซึ่งระบบนี้เป็น Platform กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  ที่มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งข้อมูลดิจิทัลใน Platform นี้  เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงทุกคน มีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวนี้ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ (ALL User Generated Contents)  เช่น การสร้างเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว  การรีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ

รวมถึงเจ้าของข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว  เจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว  เจ้าของที่พัก  เจ้าของร้านอาหาร  เจ้าของสินค้าในชุมชน  เจ้าของบริการด้านสุขภาพ  ก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลบันทึกเข้าในระบบ Platform กลางของประเทศได้ด้วยตนเอง  และเมื่อข้อมูลดิจิทัลนั้น  ผ่านกลไกการตรวจสอบของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว  ก็จะถูกนำเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH

“จะเห็นได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล  คือ  ระบบ Platform ดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ เท่านั้น  อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลดิจิทัลใน Platform/Directory นี้ ต่อไปจะเกิดขึ้นจากทุกคน และ Digital Tourism Platform จะเป็น Platform ของมวลชน ข้อมูลดิจิทัลจะเป็นสมบัติของชาติ   ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับแนวนโยบาย Big Data  ของ พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี  อย่างเต็มความสามารถ”ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวและทิ้งท้ายด้วยว่า

ทางกระทรวงฯยังให้ความสำคัญเรื่องดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว ในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง หรือพื้นที่รองในเมืองหลัก และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าความเป็นไทยให้เกิดขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขความประทับใจ รวมถึงเสน่ห์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว    ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา Digital Tourism Platform ให้รองรับกับการใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการชี้เป้าเมืองรองเมืองหลัก รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในชุมชน ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีแผนการพัฒนาตนเองจากจุดท่องเที่ยว ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว  ก็จะนำมาซึ่งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ  ตามมายังพื้นที่เมืองรองอีกมากมายในอนาคต.

 

ณัชชา อุตตะมัง ข่าว.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้