เปิดตัวความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้อง ออสติน-เชียงใหม่

เปิดตัวความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้อง ออสติน-เชียงใหม่

- in headline, จับกระแสสังคม

นายกเทศมนตรีเมืองออสติน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อการเปิดตัวความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้อง ออสติน-เชียงใหม่

12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาว่าการเมืองออสติน รัฐเท็กซัส นายกเทศมนตรีเมืองออสติน นายเคิร์ค วัตสัน และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อเปิดตัวความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองออสติน และจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาว่าการเมือง ออสติน โดยมีนางลิสา บูเจนน่า กงสุลใหญ่สหรัฐฯเชียงใหม่เป็นสักขีพยาน พร้อมกับอาสาสมัคร คณะกรรมการบริหารของความริเริ่มเมืองพี ่เมืองน้อง ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นในเมืองออสติน คณะผู้แทนหลายภาคส่วนจากจังหวัด เชียงใหม่ ซึ ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของจังหวัด นักวิชาการ นักธุรกิจและผู ้ประกอบการ โดยภายหลังการลงนาม คณะผู ้แทนของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยชุมชนชาวไทยและชาวอเมริกันในเมืองออสตินได้ร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ เมืองพี ่เมืองน้องนี ้ ณ วัดพุทธนานาชาติ ซึ ่่งเป็นวัดไทยในเมืองออสติน

ประเทศไทยมีความโดดเด่นในฐานะหุ้นส่วนเก่าแก่ที ่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปีนี ้นับเป็นวาระครบรอบ 190 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตที ่เริ ่มต้นขึ ้นอย่างเป็นทางการด้วยสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ ค.ศ. 1833 ความสำคัญของ สายสัมพันธ์ที ่แน่นแฟ้นยาวนานนี้ความริเริ่มเมืองพี ่เมืองน้องจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี ้ 1. ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ ่นของออสตินและเชียงใหม่ 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจเพื ่อผลประโยชน์ร่วมกัน 3. สร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 4. ขยายความร่วมมือและการฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ในการเริ ่มต้นความเป็นหุ ้นส่วนใหม่นี ้ ผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นหัวหน้าคณะผู ้แทนประมาณ 30 คน ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของท้องถิ ่นและระดับประเทศ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ผู ้น าจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผู ้น าทางด้านธุรกิจ ผู ้ประกอบการ นวัตกร และเจ้าหน้าที ่ต ารวจจากต ารวจภูธรภาค 5 โดยคณะผู ้แทนนี ้จะปฏิบัติ ภารกิจในเมืองออสตินระหว่างวันที ่ 11-15 พฤศจิกายน อาทิ เข้าร่วมการประชุมหารือในหลากหลายด้าน ศึกษาดูงาน เจรจา และแสวงหาความร่วมมือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ และเยี ่ยมคารวะบุคคลส าคัญและหน่วยงานส าคัญหลายแห่ง ได้แก่ 1. นายกเทศมนตรีเมืองออสติน นายเคิร์ค วัตสัน และสมาชิกสภาเมืองออสติน 2. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจออสติน สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ และสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ 3. กระทรวงเกษตรของรัฐเท็กซัส 4. มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน 5. นักลงทุนจาก IC2 และ Capital Factory 6. ทีม X-Force Red ของ IBM 7. ศูนย์ข่าวกรองระดับภูมิภาคของเมืองออสติน 8. หอการค้าเอเชียของมหานครออสตินและนักธุรกิจชั้นน าชาวอเมริกัน 9. ผู ้จัดงานเทศกาลนานาชาติเซาธ์บายเซาธ์เวสต์ SXSW

“ผมรู ้สึกเป็นเกียรติที ่ได้สนับสนุนเพื ่อเปิดตัวความคิดริเริ ่มในการสานสัมพันธ์เมืองแห่งมิตรภาพระหว่างออสตินและจังหวัด เชียงใหม่ และเป็นหัวหน้าคณะพาผู ้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งราชการและเอกชนจากจังหวัดเชียงใหม่มาเยือนเมืองออสติน พวกเราหวังว่าจะได้รู ้จักกับเพื ่อนและหุ ้นส่วนใหม่ ๆ มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและความเชี ่ยวชาญ ระหว่างกัน เพื ่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่สำคัญของเมืองของเราทั้งสอง และที่สำคัญยิ่งคือเพื่อมอบความสุข ให้ชาวเมืองออสตินผ่านความงดงามของวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยสุดแสนอร่อย” ผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร กล่าว “ออสตินและเชียงใหม่มีความคล้ายกันในหลายด้าน ทั้งสองเมืองเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี อาหาร และภาพยนตร์” นายกเทศมนตรีเมืองออสติน นายเคิร์ค วัตสันกล่าว และเสริมว่า

“เราต่างมีความมุ ่งมั่นด้านการพัฒนา เทคโนโลยีให้ทันสมัย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีจิตวิญญาณความเป็นผู ้ประกอบการที ่เข้มแข็ง เรามองเห็นศักยภาพ มากมายส าหรับทั้งสองเมืองเมื่อเราร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายร่วมของเรา”

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้