เชียงใหม่ให้ผู้ที่มาจากสมุทรสาคร ลงทะเบียน “CM-CHANA” พร้อมให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่

เชียงใหม่ให้ผู้ที่มาจากสมุทรสาคร ลงทะเบียน “CM-CHANA” พร้อมให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่

เชียงใหม่ออกประกาศฉบับที่ 32 สั่งให้ผู้ที่มาจากสมุทรสาคร ลงทะเบียน “CM-CHANA” พร้อมให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ ย้ำใครไม่ปฏิบัติมีโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกในทุกสถานประกอบการเสี่ยงส่วนพื้นที่ อ.แม่อาย มีคำสั่งฉบับที่ 31 สั่งการให้ล็อคดาว์น 3 ตำบล ได้แก่ ต.แม่อาย มะลิกา และ ต.ท่าตอน เป็นเวลา 3 วัน

วันที่ 21 ธ.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 32/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กรณีจังหวัดสมุทรสาคร โดยระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้น ภายหลังเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ควบไปกับการดำเนินการตรวจคันหาเชื้อเชิงรุก พบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๔๘ ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและเป็นแรงงานต่างด้าว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 75/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความจำเป็นของประชาชน จึงกำหนดมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในกรณีดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ) ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 และที่ 3 (อาเขต) ต้องกรอกข้อมูลลงใน Application CM-CHANA เพื่อติดตามตัว และส่งข้อมูลให้พื้นที่ดำเนินการติดตามในการทำกักกัน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน

ข้อ 2 ให้ผู้ที่เดินทามาจากจังหวัดเสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ) ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 หรือโรคโควิต-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ และทำการกักกันตนเอง (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน

ข้อ 3 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามที่คุณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติรชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตร 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน (21 ธ.ค. 63) ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 31/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอแม่อาย โดยข้อสั่งการในคำสั่งระบุว่า

ข้อ 1 จำกัดการเดินทางของประชาชนใน 3 ตำบล ของอำเภอแม่อาย ประกอบด้วย ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน โดยขอความร่วมมือประชาชนพักอยู่ในที่พักของตนเอง และสังเกตอาการตนเอง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ให้แจ้งความจำเป็นต่อทีมโควิดหมู่บ้าน เพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ออกใบรับรองสำหรับเดินทางออกนอกพื้นที่ไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 2 ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่รวมคนจำนวนมาก

ข้อ 3 ให้สถานที่ทุกแห่งยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าใช้บริการอย่างจริงจัง ตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ข้อ 4 ให้อำเภอแม่อายจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลในพื้นที่ของ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน

ข้อ 5 บูรณาการกีตรวจคัดกรองจากจังหวัด และอำเภอข้างเคียง เพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงให้เสร็จภายใน 3 วัน

ข้อ 6 ปิดโรงเรียนในพื้นที่ 3 ตำบล เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ธันวาคุม 2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูลำเนาใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลท่าตอน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างพื้นที่ ให้หยุดเรียนโดยให้สถานศึกษาไม่นับเป็นวันลา สำหรับการปิดสถานศึกษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ปฏิบัติการควบคุโรคอำเภอแม่อาย เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ทราบทุกครั้ง

ข้อ 7 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าวเข้าและออกในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิก และตำบลท่าตอน หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ให้แจ้งความจำเป็นต่อทีมโควิดหมู่บ้าน เพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ออกใบรับรองสำหรับเดินทางออกนอกพื้นที่ไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้คำสั่งฉบับที่ 31/2563 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้