เชิญเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้ เกษตรมช.ผนึกพลังพันธมิตรยกทัพนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เชิญเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้ เกษตรมช.ผนึกพลังพันธมิตรยกทัพนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรภาคการเกษตร นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งสู่การเป็น Smart Agriculture ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้

ที่ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัด “งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงความพร้อมในการจัด “งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8” ว่า คณะเกษตรศาสตร์ ได้ผนึกกำลังกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรภาคการเกษตร ยกขบวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด”เกษตรไทยก้าวไกล ไปกับนวัตกรรม” มานำเสนอภายในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 8

อาทิ เทคโนโลยีการผลิตเห็ดถั่งเช่า, เทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อคัดเพศโคนม, Plasma Farming, การควบคุมศัตรูพืชในแปลงผลิตด้วยเทคโนโลยีโดรน, การคัดแยกคุณภาพสับปะรดบนสายพานลำเลียงด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรโกปี พร้อมแสดงพลังการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ ด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรที่สูง

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร ฯลฯ ในรูปแบบเชิงสาธิตที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับทางความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง ไม่ว่าจะเป็นแปลงสาธิตทางการเกษตร ที่จะมีการสาธิตใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบครบวงจร สาธิตการผลิตดอกหอมแดงนอกฤดู และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่จากนวัตกรรมการกระตุ้นตาดอกด้วยความเย็น

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ของมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการในพระราชดำริ และแปลงสาธิตจากหน่วยงานเอกชนอีกหลากหลายหน่วยงาน มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 16 หลักสูตร และพิเศษสุดกับการเสวนากว่า 7 หัวข้อ เช่น การเสวนา “ชี้ช่องอนาคตธุรกิจการเกษตรยุค 4.0” “คนกล้าคืนถิ่น….เกษตรรุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0” “จุดประกายฝันคนรุ่นใหม่ สู่เกษตรกรไทย 4.0” และ“การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบทันสมัยสร้างผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สู่สากล” จากคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ทางการเกษตรในสาขาต่างๆ นักวิชาการ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่จะมาพูดคุย แชร์ประสบการณ์ด้านการเกษตรในยุค 4.0

สำหรับกิจกรรมการประกวดการประกวด จะมีทั้งกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ 1. การประกวดภาพวาดระบายสีหัวข้อ “เกษตรทันสมัยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” 2. การประกวดโครงการวิเคราะห์ วิจัย และนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้หัวข้อ “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน”

3.การประกวดแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำ 4. การแข่งขันจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) และ 5. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ส่วนการประกวดสัตว์นั้น ประกอบด้วย 1. ประกวดปลากัด 2 ประกวด.ปลาหมอครอสบรีด 3. กุ้งเครฟิชสวยงาม และ 4. การประกวดสุนัข  สำหรับการประกวดพืช มีทั้ง 1. การประกวดข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือ (ข้าวพันธุ์พื้นเมืองมีสีและไม่มีสี) 2. การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 7 ประเภท (พิทูเนีย, แพงพวย, ดาวเรือง (อเมริกัน), แอฟริกันไวโอเลท, กล๊อกซิเนีย, กุหลาบ และบิโกเนียดอกชนิด Tuberuous

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยเด่นที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ การแสดงนิทรรศการของโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub) และโครงการการใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 โทรศัพท์: 053-944088, 084-6089915, 089-4296229 โทรสาร: 053-215175 www.kasetfair2017.agri.cmu.ac.th Facebook: PrAgricultureCMU Line: @pr.agri.cmu

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้