อบจ.เชียงใหม่มอบเงินกว่า 10.99 ล้านบาทให้มูลนิธิป้องกันและแก้ไขไฟป่าฯจ.เชียงใหม่ “ผู้ว่าฯเซมเบ้”ลั่นจะทำให้ทุกปัญหาลดลงโดยเอาตำแหน่งเป็นเดิมพัน

อบจ.เชียงใหม่มอบเงินกว่า 10.99 ล้านบาทให้มูลนิธิป้องกันและแก้ไขไฟป่าฯจ.เชียงใหม่ “ผู้ว่าฯเซมเบ้”ลั่นจะทำให้ทุกปัญหาลดลงโดยเอาตำแหน่งเป็นเดิมพัน

อบจ.เชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมมอบเงินสนับสนุนกว่า 10.99 ล้านบาท ให้มูลนิธิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนเงินนอกเหนือจากงบประมาณประจำปี ดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ขณะที่”ผู้ว่าฯเซมเบ้”ลั่นจะทำให้ทุกปัญหาลดลง โดยเอาตำแหน่งเป็นเดิมพัน

ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอทั้ง 24 อำเภอ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (  MOU) และมอบเงินสนับสนุนนอกเหนือจากเงินงบประมาณ จำนวน 10,990,000.00 (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)เพื่อดำเนินการสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ 727หมู่บ้าน ในเขตเฝ้าระวังไฟป่าทั้ง 24 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตั้งแต่(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ชึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นพื้นที่ ที่พบปัญหาดังกล่าว            นอกจากนั้นทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) โดยเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษ ที่ต้นทาง โดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ ยังเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) โดยเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษ ที่ต้นทาง โดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพของประชาชนใน 727 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแนวเขตเฝ้าระวังไฟป่า และอำเภอ 24 อำเภอ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ.เชียงใหม่เป็นการอุดหนุนที่นอกเหนือจากงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน เพื่อให้ชาวเชียงใหม่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” อีกด้วย

นายกอบจ.เชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า           สำหรับวันที่ 11-12มกราคม 2567 ที่ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดความร้อนหรือ Hotspots ในพื้นที่ภาคเหนือ และการป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาง อบจ.เชียงใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เตรียมนำเสนอความคืบหน้าสำหรับการแก้ไขตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ขณะที่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทราบว่าอบจ.เชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิฯมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และที่ผ่านมาทราบว่ามีการนำงบประมาณไปใช้ตามวัตถุประสงค์ไม่ได้มีปัญหาอะไร สำหรับงบประมาณที่ได้ก็จะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎรอาสา ใน 24 อำเภอ 727 หมู่บ้าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานกันอย่างเต็มกำลัง ทั้งการออกทำแนวกันไฟ และการลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรหรือประชาชนลักลอบเผาในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ด้วยเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายลดปัญหาต่างๆ ลงให้ได้ทั้งจุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งตนขอเอาตำแหน่งเป็นเดิมพัน.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้