ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกฝ่ายให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง

วันนี้ (24 ม.ค. 66) ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.สุชศักดิ์ ดนัย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการร่วม รับผิดชอบงานจิตอาสาภัยพิบัติและโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ในที่ประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถอดบทเรียนจากปีก่อนหน้า มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยตั้งเป้าหมายลดปัญหาหมอกควันไฟป่าให้ได้ร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันรอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงก่อนเกิดเหตุ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ แล้ว อาทิ การจัดทำแนวกันไฟ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาป่า

พล.ต.สุชศักดิ์ ดนัย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เต็มความสามารถ โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ ยังขอให้มีการส่งเสริมการจัดทำพื้นที่สีเขียว เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์จิตอาสาดับไฟป่า ดอยสุเทพ ติดตามและมอบเสบียงอาหาร เครื่องยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า พร้อมกับร่วมกิจกรรมกวาดแนวกันไฟเส้นรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ให้ปราศจากไฟป่า และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อให้ชาวเชียงใหม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ และป้องกันสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาต

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้