ประชาชนจิตอาสาร่วม “กิจกรรมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า”

ประชาชนจิตอาสาร่วม “กิจกรรมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า”

จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จัด “กิจกรรมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า” โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ วัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานชลประทานที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทหารและตำรวจในพื้นที่ ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา และองค์กรการกุศล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สะอาด สงบ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ ตลอดจน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่าทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (เก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง) เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร รวมไปถึงลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งมี พลอากาศเอกสถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนับแต่ตั้งบัดนั้นเป็นต้นมา ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ยังได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหาการปล่อยน้ำเสีย การรุกล้ำลำน้ำคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา รวมทั้งการรณรงค์ฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาดดังเดิม

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้