นศ.ราชภัฎเชียงราย ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ-แถลงการณ์ค้านออกนอกระบบ

นศ.ราชภัฎเชียงราย ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ-แถลงการณ์ค้านออกนอกระบบ

เชียงราย (6 พ.ค.58) / นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แสดงพลังต้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ตั้งโต๊ล่ารายชื่อคัดค้าน พร้อมเสนอให้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าไปเป็นกรรมการสภาฯ  เพื่อกำหนดทิศทางมหาวิทยาลัยในอนาคต

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มนักศึกษาในนามกลุ่มนาเดียร์ นำโดยนายศักดิ์ชัย ชัยดิลกวงศ์ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ออกนอกระบบ โดยมีกลุ่มนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมสนับสนุนการคัดค้านเข้าร่วมกว่า 30 คน

ทางกลุ่มได้แจกแผ่นปลิวคัดค้านพร้อมอ่านแถลงการณ์ระบุ 46 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปัจจุบัน ด้วยความตั้งใจในการเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” เจตนารมณ์ดังกล่าวได้ประกาศอย่างชัดเจนถึงการรับใช้อันใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อท้องถิ่นในภูมิภาค

ณ วันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือที่เราเรียกโดยทั่วไปว่า “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” การพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้สร้างคำถามและการคัดค้านโดยแพร่หลาย และเราก็ขอร่วมคัดค้านเช่นกัน

เราในฐานะนักศึกษาของสถาบัน ขอประกาศ “คัดค้านการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย” โดยมีจุดยืนดังนี้ 1 การศึกษา ต้องเป็นหน้าที่โดยพื้นฐานของรัฐ ในการจัดสรรให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2  นโยบายผลักดันการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เป็นการผลักภาระการลงทุนทางการศึกษาของรัฐให้ตกเป็นของประชาชน จึงสวนทางต่อเจตจำนงค์ของประชาชนอย่างสิ้นเชิงจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ  3 ในการนำอนาคตทางการศึกษาไปผูกติดกับความเสี่ยงจากการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เนื่องจากแนวคิดการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ได้ถูกผลักดันอย่างเข้มข้นหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 รัฐบาลได้ยอมทำข้อตกลงเพื่อแปรรูปมหาวิทยาลัยรวมถึงการแปรรูปกิจการอื่นๆ ของรัฐกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB เพื่อแลกกับการกู้ยืมเงินจำนวนมากมาฟื้นฟูประเทศ โดยความมุ่งหมายของรัฐบาลเพื่อลดภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐด้วยเหตุนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดเลยที่ออกนอกระบบไปแล้ว จะหาญกล้าประกาศลดค่าเล่าเรียนลงอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน ในทางตรงกันข้าม กลับมุ่งเน้นการแสวงหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งโดยตรงจากตัวนักศึกษาและการร่วมมือกับกลุ่มทุนนำการศึกษาเข้าสู่ระบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองให้มากขึ้นเท่านั้น และ 4 ตราบที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทยยังมีอยู่สูง โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของครอบครัวที่เสียเปรียบทางเศรษฐกิจย่อมลดต่ำลง แล้วโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาในอนาคตจะเป็นเช่นไร “การลดเงื่อนไขเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา” จึงเป็นหนึ่งในหลักสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายควรทุ่มเทให้เกิดผลอย่างจริงจัง ดั่งคติพจน์อันสวยหรู “มหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชน”

พร้อมกันนี้ทางกลุ่มได้ขอเสนอแนวทางดังนี้ 1 ให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษา ดำรงตำแหน่งอยู่ในกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปในท้องถิ่นเชียงราย สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ คัดค้านและตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง และ 3  ด้วยการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากขึ้น เราจะสามารถร่วมกันเปิดโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยขึ้นมาอีก

หลังอ่านแถลงการณ์เสร็จ กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมลงชื่อพร้อมทั้งตั้งโต๊ะล่ารายชื่อคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ นอกจากนี้ยังได้อ่านบทกวี ที่ทางกลุ่มแต่งขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านด้วย.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้