จัดงาน “ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา “ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ

จัดงาน “ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา “ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ

จังหวัดลำพูนร่วมกับอบจ.ลำพูน อำเภอแม่ทาและเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จัดงาน “ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา “ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่ หมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณศูนย์ OTOP  ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทาและนายวิทวัส จอมขันเงินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการสร้างรายได้ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 นี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป บนพื้นฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอที่ประชาชนส่วนใหญ่แกะสลักไม้เป็นอาชีพหลัก ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบต่อกันมาแต่ดั้งเดิม เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน อาชีพการแกะไม้สลักถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ เป็นเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงชุมชน ให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดลำพูน ที่จะส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในรูปงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ต้องมีการอนุรักษ์ รักษา พัฒนาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ ชุมชนต้องสร้างทายาท ลูกหลานไว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลงาน ตามแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายจะส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสู่สากล

ด้าน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า งานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ให้ความร่วมมือตั้งแต่เริ่มแรก คิด ทำ กันมาร่วมกับนายอำเภอ นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นและสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา รวมไปถึงพี่น้องอำเภอแม่ทา เราจัดมาแล้วครั้งนี้เป็นปีที่ 9 ซึ่งปีนี้มีการยกระดับการจัดงานขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแนวคิดว่า การจัดงานควรที่จะคงเอกลักษณ์ในเรื่องของไม้แกะสลักเป็นหลัก มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่น ๆ  จับมือร่วมกันในนามของสมาคมไม้แกะสลักภาคเหนือ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปจนถึงระดับประเทศ สร้างให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเศรษฐกิจเคลื่อนไหวหมุนเวียน

“ในปีนี้ได้เชิญพ่อครูสล่าจากจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มาร่วมกิจกรรมในงานเราจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ในปีหน้าการจัดงานก็จะยกระดับขึ้นไปอีก เชิญเครือข่ายมาร่วมงานและนำผลงานมาจัดแสดง  ปีนี้จะเป็นการจัดงานที่สร้างแรงกระตุ้นการทำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามา เพราะอาชีพแกะสลักไม้ตอนนี้ที่มีอยู่จะเป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจเนื่องจากรายได้ไม่ดี ทางอบจ.ลำพูนเรามีความคิดว่าการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น มันต้องผสานเรื่องนวัตกรรมเข้าไป ไม่ใช่แค่งานไม้แกะสลักแล้วส่งให้บ้านถวายเอาไปต่อยอด ลงสี ลงแล็คเกอร์ ตกแต่งแล้วขายได้ราคาดีกว่าที่เราผลิตถึง 3 เท่า ดังนั้นต่อไปเราจะพัฒนางานไม้แกะสลักเอาไปผสมผสานกับงานผ้า ผสมผสานกับงานจักสาน ซึ่งเป็นการนำเอาภูมิปัญญาไปผสมผสานกันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น”นายกอบจ.ลำพูน กล่าว

ขณะที่นายนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทากล่าวว่า อำเภอแม่ทาของเรา มีเศรษฐกิจภาคการเกษตร และอาชีพแกะสลักไม้ เป็นหลักใหญ่ การที่จัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 9  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  8  แห่ง ได้ร่วมมือกันที่จะสร้างสรรค์การจัดงานให้เป็นงานประจำปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอแม่ทา เชิญชวนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวอำเภอแม่ทาได้ตลอดปี

“ อำเภอแม่ทาเป็นต้นกำเนิดไม้แกะสลัก คือจากไม้เป็นท่อน สล่าช่างต้องมาทำการแกะสลักขึ้นรูปให้มีเป็นรูปร่าง ผู้ประกอบการบางรายก็จัดส่งไปยังบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตกแต่งสีให้สวยงาม  บางรายก็จัดทำสีได้เอง การจัดงานไม้แกะสลักนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ไม้แกะสลักอำเภอ   แม่ทา และกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดเป็นงานประจำปี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมงบประมาณ จึงทำให้งานเกิดความสำเร็จมาจนถึงปีนี้”นายอำเภอแม่ทา กล่าว

ทางด้านนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  กล่าวว่า การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ได้รับความกรุณาจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอำเภอแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทา สหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และที่สำคัญคือชุมชนทุกชุมชนในอำเภอแม่ทา ซึ่งกิจกรรมในงานทั้ง  4  วัน วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563 จะมีกิจกรรม พิธีไหว้ครู  บูชาเครื่องมือช่างแกะสลักแม่ทา มีการจัดงานกาดหมั้วพื้นเมืองลุ่มน้ำทา ทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป มีการแสดงดนตรี  รำวงย้อนยุค วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  มีการแข่งขันแกะสลักประเภทประชาชนทั่วไป 3 มิติ  การแข่งขันขบวนแห่ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา  และพิธีเปิดงาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายหญิง

สำหรับวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันแกะสลักไม้ประเภทแนวคิดสร้างสรรค์ รุ่นเยาวชนทั่วไป การเสวนา เรื่อง ทิศทางอนาคตไม้แกะสลัก วิทยากร ประกอบด้วย  พ่อครูสล่าสมพล  หล้าสกุล พ่อครูสล่าเพชร  วิริยะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และประธานสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และในวันที่  1  มีนาคม  2563 การแสดงซอพื้นเมือง และการประกวดธิดาไม้แกะสลักงานจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9  ซึ่งจัด ระหว่างวันที่  28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1 มีนาคม 2563.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้