จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”สพร.19 เชียงใหม่ “ติดดาวแรงงาน”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”สพร.19 เชียงใหม่ “ติดดาวแรงงาน”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”สพร.19 เชียงใหม่ “ติดดาวแรงงาน”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่)ได้จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่บริเวณเลานอเนกประสงค์สพร.19 เชียงใหม่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”และให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภารกิจข้อมูลข่าวสารของสพร.19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรานฝีมือแรงงานสู่สาธารณชน

ทั้งนี้ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเจตนารมณ์ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพฝีมือให้อยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคและได้มาตรฐานในระดับสากล

เหตุที่กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยเพราะในวันนี้เมื่อ 47 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่าง ของสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้ ที่สวนลุมพินีและทรงพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับช่างไทยความตอนหนึ่งว่า “ช่างทุกประเภทเป็นกลไกลสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่ 3 ประการได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการและความรู้ทางการออกแบบ ประการต่อมาคือเรื่องฝีมือที่ต้องปรับปรุงให้มี่ความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ ประการสุดท้ายคือเรื่องการจัดหางานและหาตลาดเพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค่าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใครขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระวิริยะ อุตสาหะสร้างสรรค์ผลงานด้านช่างไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ ทรงออกแบบและต่อเรือใบเพื่อทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ด้วยพระองค์เอง ทรงคิดค้นประดิษฐสิ่งประดิษฐอันทรงคุณค่าต่อประเทศและประชาชนชาวไทย โดยทรงออกแบบเครื่องกลเดิมอากาศที่ผวิน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น รวมทั้งทรงมีพระราชวินิจฉัยในโครงการสร้างระบบชลประทานแก่ราษฎรและโครงการตามพระราชดำริอีกนานับปการซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในงานช่างหลายสาขา

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงเห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ดำเนินการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวด้ววยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศจึงได้จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในวันที่ 2 มีนาคมเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

สำหรับกิจกรรมการจัดงานประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะและพิธีลงนามถวายความอาลัย การจัดนิทรรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชกรณียกิจทางด้านช่างของสพร.19 เชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีการจัดพิธีติดเครือ่งหมายดาวเงิน 6 แฉกให้กับแรงงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 55 คนและพิธีมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯจำนวน 8 แห่ง.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้