เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อม ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ให้โยธาฯตกแต่งสถานที่ด้านหลังศูนย์ราชการเป็นสถานที่จัดงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกรูปแบบ

(18 เม.ย.)ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพิธีพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และให้จังหวัด จัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยให้จังหวัดหรืออำเภอพิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่เหมาะสม อาทิ วัดประจำจังหวัด อำเภอหรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดหรืออำเภอ และจะต้องเพียงพอสำหรับรองรับประชาชน ที่มาร่วมพิธี เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัดและอำเภอละ 1 แห่ง

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติจัดพิธี บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 1 แสนคน  และประชาชนสามารถเข้า-ออกได้ทุกด้าน โดยมอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบด้านสถานที่ ส่วนการจัดรูปแบบการจราจร มอบหมายให้ทางตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินการ

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ยังจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการ ส่วนการแสดงมหรสพตลอดทั้งงานมอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก และให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนการทำดอกดารารัตน์ หรือดอกไม้จันทร์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์ราชการ โดยใช้เงินจากกองทุน 720 ปีเมืองเชียงใหม่มาดำเนินการ ตลอดจนการสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

นายปวิณ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ เป็นภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการถวายอาลัยแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานจะมี 2 วัน ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบโดยจะมีการเปิดบัญชีเพื่อร่วมสมทบเงินในการจัดงาน การจัดโรงทานและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งมอบหมายให้ทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ไปประชุมร่วมกับทางคลังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป.

 

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้