กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน

กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School”เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าของการบริโภคผลไม้ไทยมากขึ้น

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School” ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภาย กล่าวว่า ประเทศไทยมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ผลไม้ไทยตามฤดูกาลได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไยและลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดมากที่สุดในระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายนของทุกปี และจากรายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 75 บริโภคผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรการขั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดไว้ที่อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน เนื่องจากเน้นอร่อยมากกว่าคำนึงถึงคุณประโยชน์ และยังพบว่าเด็กไทยนิยมบริโภคกลุ่มขนมแป้งกรอบมากกว่ากลุ่มผลไม้ 4 เท่า ซึ่งทัศนคติวัยรุ่นไทยเรื่อง กิน ดื่ม ช็อป เป็นการบริโภคนิยมตามแนวตะวันตกที่อุดมด้วยอาหารไขมัน ส่งผลให้การบริโภคผัก ผลไม้น้อยลง รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงของกิจกรรมส่งเสริมมายังเยาวชน เพื่อสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน

ทางกรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค ซึ่งโครงการ“Fruit To School”จะเป็นการเข้าไปให้ความรู้และความบันเทิงแก่น้องๆ เยาวชนถึงที่โรงเรียน โดยจัดครั้งแรกเมื่อ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และรั้งที่ 3 ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 25 มิ.ย.62 วันที่  28 มิ.ย.62 ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรีและวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา คณาจารย์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องผลไม้ไทยและการจัดกิจกรรมของกรมการค้าภายในในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้ว ยังมีนักร้องรับเชิญอย่าง เก่ง ธชย ประทุมวัน ที่มาเล่นมินิคอนเสิร์ตให้ความบันเทิงและพูดคุยกับน้องๆ เยาวชนในเรื่องของผลไม้ไทย เป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้รับทราบเรื่องของผลไม้มากขึ้นอีกด้วย.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้