เชียงใหม่เข้มสงกรานต์ ใช้ประกาศจังหวัดคุมเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่วัฒนธรรมจังหวัดเน้นสงกรานต์แบบไทย

เชียงใหม่เข้มสงกรานต์ ใช้ประกาศจังหวัดคุมเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่วัฒนธรรมจังหวัดเน้นสงกรานต์แบบไทย

เชียงใหม่เข้มสงกรานต์ ใช้ประกาศจังหวัดคุมเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็กอายุไม่เกิน 20 ปีจับเป่าต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัม “รองผู้ว่าฯ”ย้ำไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าระดับไหนเมาขับจับส่งดำเนินดคี ขณะที่วัฒนธรรมจังหวัดเน้นสงกรานต์แบบไทย ชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและเห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.นี้โดยให้มีการจัดเทศกาลสงกรานต์แบบเดิมภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย”มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย ตามวิถีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เน้นการแต่งกายและสีสุภาพ

ทั้งนี้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตานตุง 12 ราศีปีเกิด เจดีย์ทรายลานวัฒนธรรมที่ข่วงประตูท่าแพระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.โดยจะมีการก่อพระเจดีย์ทรายแบบล้านนา ฐานกว้าง 2 เมตรสูง 2.5 เมตร จำนวน 12 องค์สำหรับตานตุง 12 ราศี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญและนำตุงมาถวายทานตามปีเกิดของตนเองเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

ในวันที่ 12 เม.ย.เวลา 08.09 น.จะมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และพิธียอสวยไหว้สาพญามังราย การประกวดเครื่องสักการะล้านนา ขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะพิธีถวายเครื่องสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 วันที่ 13 เม.ย.เวลา 08.09 น.พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งมีการประกวดแม่หญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประกวดเทพี เทพบุตรสงกรานต์ ข่วงวัฒนธรรม ข่วงอาหารพื้นเมือง ข่วงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดงานม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมืองที่ลานวัฒนธรรมวัดโลกโมฬีและปี๋ใหม่เมืองเรืองนามต๋ามฮีตฮอยบ่าเก่าที่วัดศรีสุพรรณ

ด้านนพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศจังหวัดกำหนดแนวทางป้องกันในการดำเนินงานตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ช่วงสงกรานต์ระหว่าง 5-20 เม.ย. เพราะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับ 5 ของประเทศและมีความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์อายุ 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 41.2 เป็นอันดับ 14 ของประเทศและมีสัดส่วนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะร้อยละ 50.2 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเพื่อสนับสนุนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายโดยให้ทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนปฏิบัติตาม และทางนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญตัวแทนสถานประกอบการที่จะจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่มาประชุมเพื่อชี้แจง มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายน 2560 เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเทียว จังหวัดเชียงใหม่จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคำสั่ง คสช.ที่ 22 / 2558 ในการควบคุมสถานบริการหรือ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้นยังให้ผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานที่จัดงานอื่นๆ ให้มีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเมาแล้วขับ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด โดยได้ขอความร่วมมือกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33  ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จัดชุดตรวจบูรณาการในพื้นที่ที่มีการจัดงาน และถือเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ

ซึ่งนอกจากเฝ้าระวังและห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ ลด แลก แจกแถม แล้วยังขอให้เจ้าของสถานที่และผู้จัดงานได้เข้มงวด ป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในงาน  มีการจัดอาณาบริเวณการจัดงานที่มีแผงกั้น โดยให้อยู่ในเขตสถานที่ของตนเอง ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล  ไม่ปล่อยให้ผู้ที่เมาสุราลงมายืนบนถนน ตลอดจนควรมีการจัดสถานที่และจัดระเบียบในการจอดรถทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ และไม่จอดรถยนต์อันจะสร้างปัญหาต่อการจราจรในจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่เดินทางร่วมทางแยก ควรประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจอาวุธ และตรวจสอบผู้มีอาการมึนเมาอย่างเข้มงวด

“ในกรณีของประเสริฐแลนด์ที่จะมีงานคอนเสิร์ต ทางเจ้าของได้ขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ไว้แล้ว และยังไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาตตามคำสั่งคสช.ที่ 22/2559 ในการประชุมก็มีการกำชับไปแล้วว่าให้ตรวจตราโดยเฉพาะหากมีการจำหน่ายให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีก็จะถูกดำเนินดคีและเพิกถอนใบอนุญาตได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูด้วย”รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ทางด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559  พบว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับสอง ใน 100 อำเภอทั่วประเทศ และสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ โดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 342 ราย เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิต 77 ราย และพบว่าผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 87 ราย ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด  และจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากส่วนกลางจะลงพื้นที่เข้ามาสุ่มตรวจจับ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

“ตอนนี้เราได้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มาใหม่เพิ่มอีก ซึ่งจะส่งให้ทุกอำเภอ และได้กำชับไปแล้วว่าจะไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าใครทั้งนั้น หากตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วเกินที่กฎหมายกำหนดส่งดำเนินคดีหมด สำหรับคนที่อายุไม่เกิน 20 ปีค่าแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม จะมีคอนเสริตที่ไหนไม่สำคัญแต่เราจะไปตั้งด่านรอไว้เลย ให้ถี่และรอบด้าน ไม่ใช่ด่านหลอกแต่จะเรียกตรวจหมด ขณะนี้มีคดีที่อัยการจังหวัดส่งมาจำนวนมากที่รอลงอาญา และให้สำนักงานคุมประพฤติเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะให้มีการเปิดเผยต่อไป”รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าว.

 

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้