UNOCHAเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เชียงใหม่

UNOCHAเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เชียงใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เชียงใหม่ / ผู้แทนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ และผู้ควบคุมการฝึกจากประเทศต่างๆ ประชุมเตรียมพร้อมในการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่เชียงใหม่ ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมโอช่าของไทยเทียบมาตรฐานสากลวันนี้ (17 มิ.ย. 62) ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินพื้นที่สำหรับการจัดเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2562โดยมี นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนเลขาธิการคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง ผู้แทนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNOCHA (ยูเอ็นโอช่า) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และผู้ควบคุมการฝึก ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานจากประเทศต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2562 ภายใต้มาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหากู้ภัยในเขตเมืองสากล เพื่อการตอบโต้สถานการณ์ของสาธารณภัยของประเทศไทย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558การประชุมในวันนี้จึงเป็นการวางแผนเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานในระดับนโยบายและหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้ทำการซ้อมแผนอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ทั้งก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์ เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมโอช่าของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้