TBCไทย-เมียนมาหารือแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามแดน

TBCไทย-เมียนมาหารือแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามแดน

คณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมาระดับท้องถิ่น (TBC)ด้านแม่ฮ่องสอนจับเข่าหารือวางแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

เมื่อ 07 พ.ค.62 เวลา 1000 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส./ประธาน TBC ด้าน จว.ม.ส. ร่วมประชุมหารือ ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ไทย-เมียนมา ความร่วมมือของ จว.ม.ส.-จว.บอละแคะ รัฐคะยา สมม. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยคณะกรรมการฝ่ายไทยประกอบไปด้วย
1. นายประจวบ อาจารพงษ์ รอง ผวจ.ม.ส.
2. พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รอง รมน.จังหวัด ม.ส.
3. พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ประธาน TBC
4. นาย สิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.ทสจ.ม.ส.
และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายเมียนมา ประกอบด้วย
1. นายเต็งอ่อง ผวจ.บอลาแคะ (ผู้แทนรัฐคะยา)
2.พ.ต.ท.ส่อมินทุน สว.ตร.จว.บอลาแคะ
3. นายอูจ่อแข่งทุน ปภ.จว.บอลาแคะ
4. นายโซโม ฝ่ายป่าไม้ จว.ลอยก่อ
5. นายอู่ส่อทุนอ่อง ฝ่ายรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6. นายอูอ่องไท่ นอภ.ชาดอ
7.นายอูเมียวตัน นอภ.แม่แจ๊ะ
8.พ.ต.ต.เทวิน สว.ตร.อ.แม่แจ๊ะ
9.นายอูส่างทุยเท ตม.อ.แม่แจ๊ะ
โดยในที่ประชุมได้ร่วมหารือ ถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ของ รัฐคะยา และ จว.ม.ส. ตลอดทั้งพื้นที่ตามแนวชายแดน พร้อมทั้งได้ร่วมหารือถึงกรอบความร่วมมือในปี 2563 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และต่อมาเมื่อเวลา 1300 น. คณะได้เยี่ยมชมเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ, การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ, การจัดการเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีการทำถ่านอัดแท่งไร้ควัน โดยหอการค้าจังหวัดแม่งสอน และเยี่ยมชมชุดปฏิบัติการร่วมดับไฟป่าของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้