SUN ร่วมกับ UAC สตาร์ทธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอดการเติบโต

SUN ร่วมกับ UAC สตาร์ทธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอดการเติบโต

- in headline, เศรษฐกิจ
SUN ร่วมกับ UAC เดินหน้า โครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดการเติบโต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (SUN) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (UAC Energy) พร้อมเดินหน้า โครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด จึงขยายความร่วมมือกับ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร แปรรูปเป็นพลังงานสะอาด (Green Energy) โดยนำร่องโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas Plants) ภายในโรงงาน SUN เชียงใหม่ และได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอ.เอส.บี ทีม เซอร์วิส จำกัด บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอส. เวลเดอร์ แอนด์ ซัพพลาย ในการก่อสร้างและวางระบบโรงงานพลังงาน (Biogas Plants) คาดว่าระบบจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทาง UAC ที่ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการและร่วมมือกันในโครงการนี้ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ดีต่อเกษตรกร สังคม ชุมชน ภาครัฐ และธุรกิจของทั้งสองบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้านนายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร UAC กล่าวว่า UAC ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมากกว่า 26 ปี โดยไม่หยุดนิ่งในการมองหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ซึ่งมองว่าการทำพลังงานทดแทน สิ่งสำคัญคือการเกษตร และ SUN เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเกษตรกรอย่างยั่งยืน จึงเห็นพ้องในการร่วมมือศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด กับ SUN ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตร เชื่อมต่อกับธุรกิจพลังงานสะอาด ที่สามารถตอบโจทย์แนวทาง Green Energy สร้างสมดุลในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนต่อไป

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้