“KC” รับรางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister’s Export Award 2023) ประเภท ธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม

“KC” รับรางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister’s Export Award 2023) ประเภท ธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม

- in headline, จับกระแสสังคม, เศรษฐกิจ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” รับรางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister’s Export Award 2023) ประเภท ธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม (Best BCG Exporter) โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ตอกย้ำความสำเร็จและศักยภาพด้านมาตรฐานส่งออกระดับโลก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและนับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม Best BCG Exporter แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยที่ผ่านมาบริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่รับผิดชอบต่อต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป การบูรณาการนวัตกรรมที่อัจฉริยะสำหรับธุรกิจเกษตร บริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรและแม่นยำ ยกระดับและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และเชื่อมโยงกับการบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ Solar Rooftop และโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากซังข้าวโพด และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวาระแห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ที่มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาทรัพยากรชีวภาพหรือการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์ และลดผลกระทบต่อโลก

สำหรับ Prime Minister’s Export Award 2023 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “Better Vision Brighter Future: เปิดมุมมองใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต อย่างเต็มภาคภูมิ” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสูงสุดของประเทศ ที่มอบให้ผู้ประกอบการ ที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และมีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 31 มีรางวัล 7 ประเภทสาขารางวัล ได้แก่ Best Exporter, Best Thai Brand, Best BCG Exporter, Best Design, Best Service Enterprise, Best OTOP และ Best Halal

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้