CSE ร่วมกับ กลุ่มสิงห์อาสา ปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้อาสาดับไฟป่าเชียงใหม่

CSE ร่วมกับ กลุ่มสิงห์อาสา ปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้อาสาดับไฟป่าเชียงใหม่

CSE ร่วมกับ กลุ่มสิงห์อาสา ปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้อาสาดับไฟป่าเชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE รับมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าและสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็น ได้แก่ ถังฉีดน้ำดับไฟ ไม้ตบไฟ คราดสปริง น้ำดื่มสะอาด และข้าวโพดหวานพร้อมรับประทาน ตรา KC จาก กลุ่มกลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาดับไฟป่า ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ณ อาคารตันตราภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ CSE กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ CSE มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่า และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งนี้ CSE พร้อมเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความห่วงใยให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้บริจาคสิ่งของสนับสนุน ของบริจาคเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้