8 องค์กรเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ ร้อง กกต.แจงข้อเท็จจริงการเลือกตั้ง

8 องค์กรเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ ร้อง กกต.แจงข้อเท็จจริงการเลือกตั้ง

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / 8 องค์กรเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ แถลงการณ์เรียกร้อง ให้ กกต.ชี้แจงการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างยุติธรรม-โปร่งใส ตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อยุติความแคลงใจจากสาธารณชน และสากลเมื่อเวลา 14.45 น. ที่สวนอัญญา-เฮือนครูองุ่น มาลิก : หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีแถลงการณ์คณะเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม 5 สหายแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พรรคเสรีอินทนิล-Freedom of Maejo, สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย, เครือข่ายคนรนุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม, กลุ่มลานยิ้ม, ชมรมวรรณศิลป์ สมช., กิจกรรมวิสัยเพื่อการศึกษา-Activision X, สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ เรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายวรพล โชติจิรเดชากุล ผู้ประสานงานภาคเหนือ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย และหัวหน้าพรรคเสรีอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อ่านแถลงการณ์ เนื้อความโดยสรุป คือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นไปอย่างไม่สุจริต ก่อให้เกิดข้อสงสัยและความคลางแคลงใจกับประชาชน เช่น การนับผลคะแนนการเลือกตั้งบางหน่วย มีจำนวนบัตรเลือกตั้งมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตและเด็กต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การมอบบัตรเลือกตั้งผิดเขตเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า, การจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรล่าช้า กระทั่งเป็นเหตุให้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียจาก กกต. การกระทำของ กกต.ซึ่งมีท่าทีส่อทุจริตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สาธารณชนและนานาอารยประเทศ ที่กำลังจับตามองทิศทางของประเทศไทยจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางคณะเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ จึงขอให้ กกต.ชี้แจง และดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้1.เปิดเผยกระบวนการนับคะแนน และส่งผลคะแนนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ของผู้สมัครทุกคนทุกพรรคการเมือง และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน รวมถึงจำนวนและรายละเอียดของบัตรเสียในแต่ละเขตเลือกตั้ง 2. ตรวจสอบผลคะแนนอย่างละเอียดอีกครั้ง และเร่งรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว 3. ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสตามวิถีทางประชาธิปไตย และชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ให้สาธารณชนทราบ 4.ขอให้ กกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนายสมคิด จิตดำริห์ สมาชิกเครือข่ายสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ กล่าวภายหลังการแถลงการณ์ว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มของนักกิจกรรม 8 องค์กรในภาคเหนือ เพราะทุกคนรักประชาธิปไตย แต่ภายหลังการเลือกตั้งมีเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง จึงรวมตัวกันเรียกร้องให้ กกต.เปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น“การขับเคลื่อนของเราครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ กกต.ออกมาชี้แจง และสร้างความเข้าใจอย่างโปร่งใสให้กับคนในสังคม แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการสร้างความตื่นตัวให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา ประชาชน ให้ออกมาต่อสู้และทำกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย” นายสมคิด กล่าว.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้