7 ปีอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่กวง ผลงานรวมกว่า 72% มีเพียงงานประตูระบายน้ำที่เริ่มเก็บรายละเอียด ส่วนสัญญาอื่นขยับทีละน้อย

7 ปีอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่กวง ผลงานรวมกว่า 72% มีเพียงงานประตูระบายน้ำที่เริ่มเก็บรายละเอียด ส่วนสัญญาอื่นขยับทีละน้อย

อุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง สนองนโยบายตั้งแต่รัฐบาลคสช. 7 ปีที่เริ่มสร้าง ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 72. % สำหรับงานประตูระบายน้ำเริ่มเก็บรายละเอียด ติดตั้งป้ายจราจร ขณะที่สัญญาอื่นเริ่มขยับ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 รายงานผลงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 ว่า ผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการ 71.922% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.536% โดยผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ผลงานการก่อสร้างรวม 71.665% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.290% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13,600 เมตร บริษัท ไรท์ทัลเนลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 90.059% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.242% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024 เมตร ผลงานการก่อสร้าง 48.834% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.139% บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

สำหรับผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง ผลงานรวม 72.226% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.898% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 49.850% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 1.620%

การเร่งรัดติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละสัญญามีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเอง ทั้งคณะที่ปรึกษา ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับจ้าง รวมถึงคณะกรรมการ เร่งรัด ติดตามงานก่อสร้างฯ โดยได้มีการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาจะได้หามาตรการแก้ไขได้ทันเวลา และติดตามการดำเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

ในห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื้องานที่ดำเนินการก่อสร้างภายใต้สัญญางานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานขุดขนวัสดุขุดจากอุโมงค์ (mucking) งานคอนกรีตพ่น (shotcrete) งานสลักยึดหิน (Rock bolt) อุโมงค์ฝั่งท้ายน้ำ ตามสัญญาการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 การขุดเจาะด้วย TBM การก่อสร้างประตูระบายน้ำ และก่อสร้างบ้านพักผู้รักษาอาคาร งานติดตั้งป้ายจราจร งานถนนบำรุงรักษาประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ตามสัญญาการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 การติดตั้งตะแกรงเหล็กงานเสริมความมั่นคงในอุโมงค์ งานขุดระเบิด D&B จากรอยต่อสัญญามายังบริเวณอุโมงค์ทางเข้า-ออก หมายเลข 2 การติดตั้ง plat สลักยึดหิน การพ่นคอนกรีต งานเสริมความมั่นคงในอุโมงค์ งานขุดระเบิด D&B จากรอยต่อสัญญา 13+600 มายัง Shaft และ งานขนย้ายแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปแบบเซกเมนต์ บริเวณอุโมงค์เข้า – ออก หมายเลข 2 และกิจกรรมงานพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ D.A.2 ของสัญญาการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง 3 แม่งัด สัญญาที่ 2

สำหรับโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวงนี้ รัฐบาล คสช. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดโครงการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และต้องการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้ดีขึ้น  เมื่อปี 2558 ก็ได้ฤกษ์ตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ผันน้ำแม่แตง-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล-เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอุโมงค์ยักษ์จะทำหน้าที่ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงในช่วงฤดูฝน ประมาณ 113 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ก่อนจะผันน้ำส่วนเกินจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ประมาณปีละ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้