สมาคมโรงแรมภาคเหนือตอนบนขอนายกฯแก้ปัญหาฝุ่นฯ+ขยะกระทบท่องเที่ยว

สมาคมโรงแรมภาคเหนือตอนบนขอนายกฯแก้ปัญหาฝุ่นฯ+ขยะกระทบท่องเที่ยว

สมาคมโรงแรมฯยื่นเสนอขอนายกฯแก้ปัญหาฝุ่นpm2.5 ชี้ส่งผลกระทบหนักต่อภาคการท่องเที่ยว ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางคมนาคมและช่วยแก้ปัญหาขยะสะสม

นายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เปิดเผยว่า ได้เตรียมเสนอปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดทีมงานนายกรัฐมนตรีให้ยื่นเป็นเอกสารแทนการนำเสนอเนื่องจากเวลาจำกัด โดยปัญหาที่ทางสมาคมฯร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ ประกอบด้วย

ข้อที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
1.1 ฝุ่นควัน PM2.5
ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นควัน PM2.5 เพราะส่งผลกระทบหนักมากต่อประชาชนในเชียงใหม่และ
ส่งกระทบต่อผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วง High ของจังหวัดเชียงใหม่
ฝุ่นควัน PM2.5 ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพัก และหันไปเที่ยวภาคใต้แทน
และทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เสียหาย สถานที่ใดเป็นมลพิษต่อร่างกาย
นักท่องเที่ยวย่อมหลีกเลี่ยง เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของตนเองเป็นหลัก
1.2 การเปิดปิดสนามบิน เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมีการบินช่วงกลางคืนหรือช่วงเวลาดึก
1.3 ขอให้แก้ไขเรื่องขยะที่สะสม ควรมีการนำนวัตกรรมการกำจัดขยะมาใช้ แต่หน่วยงานภาครัฐยังใหความสนใจน้อยมาก ข้อเท็จจริงขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในการกำจัดขยะได้แล้ว และเป็นหน่วยงานต้นแบบในการในแปรรูปขยะมา
เป็นพลังงาน สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าการเผาขยะซึ่งทำให้เกิด PM2.5 แต่เนื่องจากขยะเป็นปัญหาสาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรมและอาคารที่พักไม่สามารถทำได้เพียงฝ่ายเดียว ต้องเกิดจากความร่วมมือกันหลายๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อที่ 2 สิ่งที่โรงแรมอยากจะให้ช่วยทำ
2.1 ต้องการให้เปิดศูนย์ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเป้าหมายคือ ต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเป็นหลักแหล่งชัดเจน และสามารถสื่อสารให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้ทั้งการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งรับข่าวสารข้อมูลจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสมาคมโรงแรมตลอดจนสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานที่จะทำได้ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้องจ้างพนักงานมาประจำที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานต้องสามารถให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวได้ เช่น หากจะเดินทางไปไหนควรใช้รถอะไร และจะเดินทางไปได้อย่างไร? และมีเว็บไซด์แนะนำนักท่องเที่ยว เท่ากับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แต่มักจะถูกมองข้ามจากภาครัฐ ซึ่งปัญหาหลักของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ขนส่งสาธารณะยังไม่ดีพอสำหรับนักท่องเที่ยว หากเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่ายกว่า
2.2 การจัดการส่งเสริมให้มีขนส่งมวลชน เพื่อกระจายรัศมีการเดินทางของผู้มาท่องเที่ยว หรือมาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่ และลดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณคูเมือง และพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่
2.3 การส่งเสริมพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ โดยการเก็บภาษีอุปกรณ์พลังงานสะอาดให้มีราคาถูกลง
2.4 การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มหน่วยงานราชการ ควรตั้งงบประมาณเพื่อนำผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานแต่ละจังหวัด สะท้อนให้เห็นมุมมองการพัฒนาของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เห็นการขับเคลื่อนกลไกและ
รูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งบริษัททัวร์มัคคุเทศก์ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
ของที่ระลึก และโรงแรม โดยมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ประกอบการไปศึกษาดูงาน มิใช่เจาะจง
ส่งเสริมไปแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
เพราะหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยว คือ การหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงชั้นบนโดยเศรษฐกิจจะหมุนรอบด้วยตัวของมันเอง แต่ปัญหาอยู่ตรงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะบอกว่าติดขัดตรงข้อกฎหมาย และถูกตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สามารถดำเนินการส่งเสริมการตลาดได้จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติอยู่
2.5 สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เช่นการเพิ่มแสงสว่างตามคูเมือง การปรับปรุงทางเดินฟุตบาท การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น ป้ายแสดงแผนที่แนะนำเหมือนต่างประเทศ หากอยู่จุดนี้คุณจะเดินทางไปที่แห่งใดปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะให้มากขึ้น
2.6 การแก้ปัญหาปริมาณนักท่องเที่ยวน้อยในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ด้วยการใช้โอกาสจากนักท่องเที่ยว 8 ประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่มีเที่ยวบินตรงสู่เชียงใหม่ และปิดเทอมภาคเรียนพร้อมกัน 45-50 วัน ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ด้วยการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ดีไซน์ดึงดูดรองรับในระดับสากล โดยเฉพาะผลไม้เด่นๆ ตามฤดูกาล อาหารพื้นเมืองพร้อม Michelin Guide ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรม และการแสดง (มีชุดเอกสารโครงการ
ประกอบ)
สิ่งที่ขอรัฐบาลสนับสนุน คือ เน้นให้จังหวัด อบจ., สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน และประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าระยะเวลา 6 เดือน ใน 8 ประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน 8 ประเทศ และกลไกลของรัฐบาล 8 ประเทศ
2.7 สายการบินที่บินตรงมาจังหวัดเชียงใหม่ยังมีไม่มากพอ ยากต่อการเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ อยากให้ทางสนามบินเชียงใหม่ เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
2.8 ปัญหาการขอใบอนุญาตโรงแรมขนาดเล็ก เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน จึงอยากให้มีกฎหมายระเบียบที่ออกมาชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมโดยขอให้พิจารณาจากสิ่งแวดล้อม ความน่าจะเป็นและสิ่งที่ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
2.9 ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมทางบกรองรับจีนตอนใต้ ด้วยเส้นทาง R3Aการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวแม่น้ำโขง การคมนาคมทางบกจากอินเดียสู่อำเภอแม่สอด ด้วยการปรับกฎระเบียบขั้นตอนทางราชการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวภาคเหนือได้สะดวก และส่งเสริมด้านสัมปทานให้เอกชน เดินรถ เดินเรือ สำหรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนได้อย่างสะดวกง่ายดายและลดขั้นตอนข้อกฎหมายให้น้อยที่สุด
2.10 การสร้าง soft power เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นเรียกนักท่องเที่ยวให้มาที่เชียงใหม่ โดยหาจุดเด่นต่างๆ ที่ต่างจากเดิมที่มีอยู่
ข้อที่ 3 สิ่งที่ทางโรงแรมต้องการเร่งด่วน
3.1 แก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างจริงจัง เนื่องจากมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และคนที่ย้ายเข้ามาอยู่จังหวัด
เชียงใหม่ทำให้คนย้ายไปอยู่ที่อื่น เช่น การไปอยู่จังหวัดใกล้ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและ
รายได้ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวก็จะยกเว้นการมาเที่ยวในช่วงมีฝุ่นควัน
3.2 ปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ปัญหาเรื่องการตลาดซึ่งเป็นหัวใจของการทำธุรกิจโรงแรม เพราะทุกวันนี้เราพึ่งพาเว็ปไซด์ต่างประเทศซึ่งเอาเปรียบผู้ประกอบการมาก และเงินค่าการดำเนินการทำให้เงินไหลออกนอกประเทศหมด จึงคาดหวังว่าทางภาครัฐจะสามารถพัฒนาบุคลากรและเข้ามาดำเนินการเอง ตลอดจนเข้ามาช่วยขับเคลื่อนทางด้านเว็ปไซด์ได้
3.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยการจัดฝึกอบรมสำหรับคนที่สนใจจะเข้ามาในสาขาวิชาชีพนี้ เช่น การจัด Class อบรมระยะสั้น เพื่อดูแนวโน้มความสนใจ เนื่องจากขณะนี้เริ่ม
ขาดแคลนแรงงาน
3.4 แก้ไขเรื่องขยะสะสม ขอให้สั่งการให้หน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก และร้านอาหาร โดยขอให้จัดสรร
งบประมาณในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการกำจัดขยะ และช่วยดำเนินการขนส่งขยะไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาขยะสะสม และเป็นการลดค่า PM2.5 ของ
จังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง หรือส่งเสริมให้มีหน่วยงานภาครัฐนำนวัตกรรมไปใช้ในการกำจัดขยะสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐต่อไป.

 

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้