อบจ.เชียงใหม่เนรมิตพื้นที่ 120 ไร่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน“Miracle Flora”

อบจ.เชียงใหม่เนรมิตพื้นที่ 120 ไร่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน“Miracle Flora”

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจาปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora”ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.65-2 ม.ค.66 เนรมิตพื้นที่ 120 ไร่จัด 5โซนให้เที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน คาดตลอดช่วงจัดงานเม็ดเงินสะพัด 180 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวรากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล,นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่,นางซูลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่,นายพัลลภ แซ่จิว แธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และพ.ต.อ.พิทยา สุทธิธรรม ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจาปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora”

นายอภิชัย เอกวรากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปีนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลได้มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพย์ฯได้ให้นโยบายมาว่าเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักและรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่าและสวยงาม ทั้งในน่ำและชายฝั่งเพื่อความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปะการังและทรัพยากรใต้ทะเล ที่จะนำมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ที่สำคัญจะยกทัพอาหารทะเลสดๆมาให้คนภาคเหนือและชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลองตลอดช่วงการจัดงานด้วย

ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก 3 ด้าน คือ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความงดงาม ความโดดเด่น ความล้าค่าและความเลื่องลือในหลาย ๆ ด้าน และหนึ่งในนั้นคือ ความงดงาม ทางด้านประเพณี และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและภูเขาที่ถูกปกคลุม ไปด้วยป่าเขตร้อนที่เขียวขจี เป็นแหล่งที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาหลายกลุ่ม เป็นเมืองสาคัญทางภาคเหนือและ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางสารวจจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในภาคเหนือ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพที่มีการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลาง ธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบาบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และคาดหวังว่าตลอดช่วงจัดงานจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาท

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้วาง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด จึงเล็งเห็น ความสาคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงได้จัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพลิกฟื้น วิกฤตการณ์ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยใช้แนวทางของการบูรณาการ ร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

โดยมอบหมายฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาเนินโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจาปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้พัฒนาและเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่องเ พื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสร้างความประทับใจให้แก่ นักท่องเที่ยว และพื่อสร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ประชาชน และชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

ปีนี้กิจกรรมเปิดงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565  โดยจะมีกิจกรรมดนตรีในสวน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. (ทุกวัน) ,กิจกรรมนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งกลางวันและกลางคืน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น. (ทุกวัน)
𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐀 : 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐑𝐚𝐢𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭
ป่าฝนเขตร้อนแห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์ เช่น กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส, แวนด้า และไม้ดอกไม้ ประดับชนิดต่าง ๆ ที่งดงามเหมือนดังในฝัน
𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐁 : 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧
สวนบุปผาแห่งเหมันต์ แหล่งความงามของดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใส ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป, ดอกไฮเดรนเยียร์, ลิลลี่, ไซคลาเมน และไลเซนทัส ที่จะมาสร้างความสดใสต้อนรับปี 2566

𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐂 : 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞
พลังแห่งแสงอาทิตย์ ความสวยงามของดอกไม้เขตร้อน อย่างดอกฮอลลี่อค, เจอราเนียม, บีโกเนียดอกซ้อน และสับปะรดสี เติมพลังแห่งความสดชื่นให้ชีวิต
𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐃 : 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞
ฤดูกาลที่เปลี่ยนผัน กับประดับไฟแสงสีในค่าคืนที่ให้บรรยากาศสีสันของฤดูกาลทั้ง 4 ให้แวะ เวียนมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสุดประทับใจไม่รู้ลืม
𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐄 : 𝐅𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𝐬
ทุ่งดอกบลูซัลเวียบานสะพรั่ง ชูดอกสีม่วงสวยสุดลูกหูลูกตา ที่จะทาให้ทุกคนหยุดถ่ายรูปไม่ได้
𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐅 : 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧
สีสันแห่งน้าพุดนตรี ท่ามกลางทุ่งดอกเวอร์บีน่าสุดสวยงาม พร้อมการการแสดงน้าพุดนตรีที่ ยาวที่สุดในประเทศไทย ให้รับชมกันอย่างจุใจถึงวันละ 3 รอบด้วยกัน (เวลา 19.00 น. , 19.45 น. และ 20.30 น.)
5. กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้)
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานนี้ได้ฟรีที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณ ทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่).

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้